Logopedas

Logopedė

Loreta Šličiuvienė

El.p. lorzigmeta@gmail.com 

Mob. tel.: +370 612 95985


Darbo grafikas  2021-2022 m.m.


Savaitės diena

Darbo laikas

Pietūs

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

730 – 1500


1150 – 1210

1000 – 1500


730 – 1000


Antradienis

730– 1500


1150 – 1210

1000 – 1500


730 – 1000


Trečiadienis

730 – 1500


1150 – 1210

1000 – 1500


730 – 1000


Ketvirtadienis

730 – 1500


1150 – 1210

1000 – 1500


730 – 1000Viso: 30 valandų


Logopedo funkcijos:

· Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose.

· Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos specialiojo ugdymo komisijai.

· Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.

· Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.

· Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.

·  Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.

·  Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.

· Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.