Menu Close

Visuomenės priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Romana Daubarienė

el.p. dauromana@gmail.com

mob. Tel.: +370 614 07707

Darbo laikas:  trečiadienis  8.00-12.00 val.

                         ketvirtadienis 13.00-17.00 val.

 

Teikiamos paslaugos darželyje-mokykloje:

 • ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius;

 • ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus;

 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas;

 • prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;

 • organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimintų atsitikimų prevenciją darželyje-mokykloje;

 • rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje;

 • rūpinasi mokinių pervargimo profilaktika, rengia poilsio režimo sveikatai palaikyti rekomendacijas;

 • teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;

Vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą:

 • kaupia informaciją apie kasmetinius vaikų  sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus;

 • dalyvauja sprendžiant vaikų psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;

 • užtikrina asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų mokiniams įgyvendinimą.

Vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoja priemones epidemijai užkirsti.
Teikia pirmąją pagalbą.
Tvarko medicininius dokumentus, kaupia ir savo veikloje taiko metodinę medžiagą sveikatos klausimais.
Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.
Bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.
Organizuoja susitikimus su mokinių šeimos ar vaikų ligų gydytojais mokinių sveikatos problemoms spręsti ir jų sveikatos gerinimo priemonėms įgyvendinti.
Teikia pasiūlymus darželio-mokyklos administracijai, savivaldybei, pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo tobulinimo klausimais.
Dalyvauja įgyvendinant sveikatos ugdymo priemones, integruotas į atskirų mokymo dalykų programas.
Rengia mokinių sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas.
Vykdo kitas funkcijas, nustatytas kitais teisės aktais.

Skip to content