Menu Close

Renginiai

Mažeikių darželio-mokyklos „Kregždutė“

Pradinio ugdymo mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų metodinės grupės

VEIKLOS PROGRAMA

             2021-2022 M.M.

 

            2021-2022 m.m.  pradinio ugdymo mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų metodinės grupės sudėtis|:

Metodinės grupės pirmininkė – Kristina Balsienė, pradinių klasių mokytoja

Nariai:

 1. Rasa Naglisienė
 2. Gražina Kraulienė
 3. Ilona Matulevičienė
 4. Agnė Bijūnaitytė-Žlibinienė
 5. Loreta Šličiuvienė
 6. Inga Gailevičienė
 7. Silvija Ligeikienė

 

2021-2022 m.m. pradinio ugdymo mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų metodinės grupės veiklos programą rengė:

Priemones veiklos programai siūlė visi metodinės grupės nariai, programą parengė metodinės grupės pirmininkė Kristina Balsienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Visminienė

 

Tikslas: Skatinti pradinių klasių mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų bendradarbiavimą, savišvietą, patirties sklaidą, organizuojant ugdymo turinį ir jį įgyvendinant.

 

Uždaviniai:

 • Suburti pedagogus komandiniam darbui, siekiant novatoriško ugdymo.
 • Palaikyti pedagogų saviraišką ir kūrybiškumą, stiprinant mokinių socialinę emocinę bei fizinę sveikatą.
 • Skatinti mokytojus ir pagalbos vaikui specialistus aktyviai dalintis gerąja patirtimi įstaigoje ir už jos ribų.
 • Analizuoti ugdymo rezultatus, ugdymo planų, projektų bei programų įgyvendinimą.

 

Eil.

Nr.

                      Priemonės Data Atsakingi

vykdytojai

1. Metodinės grupės pasitarimų organizavimas
1.1 Metodinės grupės 2021–2022 m.m. veiklos plano ir 1–4 klasių ilgalaikių (metų) planų aptarimas.

Metodinės grupės veiklos plano 2021–2022 m.m. patvirtinimas.

Pažintinės veiklos planavimas.

Gamtosauginės ir sveikatą stiprinančios mokyklos programų veiklos planavimas 2021–2022 m.m.

2021 m. rugsėjo mėn. Metodinės grupės pirmininkė, grupės nariai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
1.2. 2021–2022 m.m. pirmojo pusmečio 1–4 klasių mokinių pasiekimų analizė. Gamtosauginės ir Sveikatą stiprinančios programos vykdymo aptarimas ir tolesnių priemonių programų vykdymui numatymas.

Pedagoginio proceso priežiūros aptarimas už 2021–2022 m.m. I pusmetį.

2022 m. sausio mėn. Grupės nariai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
1.3. 2021–2022 m.m II pusmečio ir metinių mokinių pasiekimų analizė.

Nacionalinio moksleivių pasiekimų patikrinimo rezultatų aptarimas.

Ugdymo plano 2022–2023 m.m. aptarimas.

2022 m. birželio mėn. Metodinės grupės pirmininkė, grupės nariai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
2. Dalijimasis gerąją pedagoginio darbo patirtimi.
2.1. Apskrito stalo diskusija „ Kaip motyvuoti vaikus mokytis?“ 2021 m. spalio mėn. Metodinės grupės pirmininkė
2.2. Metodinė valanda ,,Pagalbos teikimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“. 2021 m. spalio mėn. Specialioji pedagogė Inga Gailevičienė
2.3. Atvira  logopedinė veikla priešmokyklinio ugdymo grupėje „Rudenėlio laiškas“ 2021 m. lapkričio mėn. Logopedė Loreta Šličiuvienė
2.4. Praktinė veikla „ Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas  ir kėlimas į Google diską“. 2021 m. lapkričio mėn. Mokytoja Ilona Matulevičienė
2.5. Praktinė veikla ,, Skaitmeninių priemonių panaudojimas kuriant videoįrašus“. 2022 m. sausio mėn. Mokytoja Kristina Balsienė
2.6. Pranešimas ,, Kas lemia sėkmingą pirmokų adaptaciją mokykloje?“ 2022 m. vasario mėn. Mokytoja Rasa Naglisienė
2.7. Pranešimai ,, Geroji patirtis vykdant Gamtamokslinį ugdymą“. 2022 m. kovo mėn. Metodinės grupės pirmininkė, grupės nariai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
2.8. Pradinių klasių mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų veiklos savianalizių pristatymas ir aptarimas. 2022 m. birželio mėn. Metodinės grupės pirmininkė, grupės nariai.
2.9. Dalyvavimas dalykiniuose seminaruose ir dalijimasis gerąja patirtimi, grįžus iš seminarų. Visus metus Grupės nariai
3. Dalyvavimas renginiuose ir jų organizavimas.
3.1. Dalyvavimas ,,Europos Judumo savaitės“ renginiuose. 2021 m. rugsėjo mėn. Pradinių klasių mokytojos
3.2. ,,Šypsenų diena“. 2021 m. rugsėjo mėn. Logopedė Loreta Šličiuvienė ir soc. pedagogė Silvija Ligeikienė
3.3. Klounados spektaklis „Kaip atsiranda drugeliai“. 2021 m. rugsėjo mėn. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Visminienė
3.4. Dalyvavimas tradicinių šokių šventėje „ Visa Baltija šoka“. 2021 m. rugsėjo mėn. Šokio mokytoja Agnė Bijūnaitytė-Žlibinienė
3.5. Dalyvavimas Europos sporto savaitės „Beactive“ renginiuose. 2021 m. rugsėjo mėn. Šokio mokytoja Agnė Bijūnaitytė-Žlibinienė
3.6. Dalyvavimas projekte „ Mes šokam“ 2021 m. rugsėjo mėn Šokio mokytoja Agnė Bijūnaitytė-Žlibinienė
3.7. Olimpinis mėnuo. 2021 m. spalio mėn. Pradinių klasių mokytojos
3.8. Savivaldos diena. 2021 m. spalio mėn. Pradinių klasių mokytojos.
3.9. Sveikatos ir rudens šventė. 2021 m. spalio mėn. Pradinių klasių mokytojos.
3.10. „Helovino“ šventė. 2021 m. spalio mėn. Mokytojos Rasa Naglisienė ir Gražina Kraulienė
3.11. Tolerancijos diena. 2021 m. lapkričio mėn. Socialinė pedagogė Silvija Ligeikienė
3.12. 4 klasės ir priešmokyklinės grupės vaikų bendra veikla ,,Mes mokomės rūšiuoti“. 2021 m. lapkričio mėn. Mokytoja Ilona Matulevičienė
3.13. Įvairių gebėjimų turinčių vaikų piešinių paroda „ Kalėdinis atvirukas“ 2021 m. gruodžio mėn. Specialioji pedagogė Inga Gailevičienė
3.14 Adventas. 2021 m. gruodžio mėn. Mokytoja Kristina Balsienė
3.15. Naujametiniai karnavalai. 2021 m. gruodžio mėn. Pradinių klasių mokytojos
3.16. Sušildykime Kalėdinį medelį žaisliukais, pagamintais iš antrinių žaliavų. 2021 m. gruodžio mėn. Mokytoja Gražina Kraulienė
3.17. Kalėdinių darbelių iš antrinių žaliavų parodėlė 2021 m. gruodžio mėn. Mokytoja Rasa Naglisienė
3.18. Susitikimas – pramoga su būsimais pirmokais. 2022 m. sausio  mėn. Mokytoja Ilona Matulevičienė
3.19. Sausio 13-osios paminėjimas. 2022 m. sausio mėn. Pradinių klasių mokytojos
3.20. Tarptautinė „Ačiū“ diena. 2022 m. sausio mėn. Specialioji pedagogė Inga Gailevičienė
3.21. Gimtojo krašto pažinimo diena 2022 m. vasario mėn. Pradinių klasių mokytojos
3.22. Šimtadienio šventė pirmokams. 2022 m. vasario mėn. Mokytoja Rasa Naglisienė
3.23. „Protų mūšis“ 2022m. kovo mėn. Mokytojos Kristina Balsienė ir Ilona Matulevičienė
3.24. „Olimpio“ ir „Kengūros“ konkursai 2022 m. vasario-kovo mėn. Pradinių klasių mokytojos
3.25. „Kaziuko“ mugė. 2022 m. kovo mėn. Mokytoja Gražina Kraulienė
3.26. Popietė. Kovo 9-oji – Lietuvos vardo diena. 2022 m. kovo mėn. Mokytoja Kristina Balsienė
3.27. Akcija ,,Savaitė be patyčių“ 2022 m. kovo mėn. Socialinė pedagogė Silvija Ligeikienė
3.28. Žemės diena. Madų šou – rūbai iš antrinių žaliavų. 2022 m. kovo mėn. Mokytoja Rasa Naglisienė
3.29. Akcija „Darom“. 2022 m. balandžio mėn. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Visminienė
3.30. 1-4 klasių mokinių Meninio skaitymo konkursas. 2022 m. balandžio mėn. Mokytoja Kristina Balsienė
3.31. Akcija „Be smurto prieš vaikus“. 2022 m. gegužės mėn. Socialinė pedagogė Silvija Ligeikienė
3.32. Šeimų spartakiada. 2022 m. gegužės mėn. Pradinių klasių mokytojos.
3.33. Pažintinė-edukacinė diena.(Ekskursijos) 2022 m. gegužės-birželio mėn. Pradinių klasių mokytojos.
3.34. „Pasitinkam vasarėlę“. 2022 m.

birželio mėn.

Pradinių klasių mokytojos.
3.35. Ketvirtokų išleistuvės. 2022 m. birželio mėn. Mokytoja Ilona Matulevičienė

Mažeikių darželio-mokyklos „Kregždutė“

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės

VEIKLOS PROGRAMA

2021-2022 M.M.

            2021-2022 m.m.  ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo mokytojų  metodinės grupės sudėtis|:

Metodinės grupės pirmininkė – Eligija Intienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

 1. Neringa Valatkevičienė
 2. Dalia Saltuškienė
 3. Romualda Krakienė
 4. Eglė Tevelavičienė
 5. Laima Vyšniauskienė
 6. Gintė Tichonova

 

2021-2022 m.m. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos programą rengė:

Priemones veiklos programai siūlė visi metodinės grupės nariai, programą parengė metodinės grupės pirmininkė Eligija Intienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Visminienė

 

Tikslas: Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų bendradarbiavimą, savišvietą, patirties sklaidą, organizuojant ugdymo turinį ir jį įgyvendinant.

 

Uždaviniai:

 • Suburti pedagogus komandiniam darbui, siekiant novatoriško ugdymo.
 • Palaikyti pedagogų saviraišką ir kūrybiškumą, stiprinant mokinių socialinę emocinę bei fizinę sveikatą.
 • Skatinti mokytojus ir pagalbos vaikui specialistus aktyviai dalintis gerąja patirtimi įstaigoje ir už jos ribų.
 • Analizuoti ugdymo rezultatus, ugdymo programų ir projektų įgyvendinimą.

 

Eil.

Nr.

                      Priemonės Data Atsakingi

vykdytojai

1. Metodinės grupės pasitarimų organizavimas
1.1 Metodinės grupės 2021–2022 m.m. veiklos plano ir IU, PU teminių planų aptarimas.

Metodinės grupės veiklos plano 2021–2022 m.m. patvirtinimas.

Pažintinės veiklos planavimas.

Gamtosauginės ir sveikatą stiprinančios mokyklos programų veiklos planavimas 2021–2022 m.m.

2021 m. rugsėjo mėn. Metodinės grupės pirmininkė, grupės nariai, direktoriaus pavaduotojas ugdy-mui.
1.2. 2021–2022 m.m. pirmojo pusmečio IU ir PU  ugdytinių pažangos aptarimas. Gamtosauginės ir Sveikatą stiprinančios programos vykdymo aptarimas ir tolesnių priemonių programų vykdymui numatymas.

Pedagoginio proceso priežiūros aptarimas už 2021–2022 m.m. I pusmetį.

IU programų atnaujinimo aptarimas.

2022 m. sausio mėn. Grupės nariai, direk-toriaus pavaduotojas ugdymui.
1.3. 2021–2022 m.m II pusmečio ir metinių IU ir PU vaikų  pažangos analizė. 2022 m. birželio mėn. Metodinės grupės pirmininkė, grupės nariai, direktoriaus pavaduotojas ugdy-mui.
2. Dalijimasis gerąją pedagoginio darbo patirtimi.
2.1. Supažindinimas su socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa KIMOCHIS. 2021 m. spalio mėn. PU mokytoja Eglė Tevelavičienė
2.2. Metodinė valanda ,,Pagalbos teikimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“. 2021 m. spalio mėn. Specialioji pedagogė Inga Gailevičienė
2.3. Praktiniai seminarai kūrybiškumo sklaidai. 2021-2022 m.m. Metodinės grupės nariai
2.4. Pasidalijimas gerąja patirtimi, grįžus iš seminarų. 2021-2022 m.m. Metodinės grupės nariai
2.5. Pranešimai ,, Geroji patirtis vykdant Gamtamokslinį ugdymą“. 2022 m. gegužės mėn. Metodinės grupės pirmininkė, grupės nariai, direktoriaus pavaduotojas ugdy-mui.
2.6. Dalyvavimas projektinėje veikloje „ Žaidimų laukas“ 2021-2022 m.m. Mokytojos Dalia Saltuškienė ir Romualda Krakienė
2.6. Atvira veikla „ Smulkiosios motorikos tikslini-mas su masažiniu kamuoliuku“ „ Foneminės klausos lavinimas ikimokykliniame amžiuje“ 2021 m. gruodžio mėn. Logopedė Loreta Šličiuvienė
3. Dalyvavimas renginiuose ir jų organizavimas.
3.1. Dalyvavimas Europos Judumo savaitės renginiuose. 2021 m. rugsėjo mėn. Metodinės grupės nariai, direktoriaus pavaduotojas ugdy-mui.
3.2. „Rudens gėrybių šventė“ 2021 m. spalio mėn. Mokytoja Eligija Intienė
3.3. „Žibintų šventė“ 2021 m. spalio mėn. Mokytoja Neringa Valatkevičienė
3.4. „Nykštukų bėgimo maratonas“ 2021 m. gruodžio mėn. Mokytoja Eligija Intienė
3.5. Nameliai iš antrinių žaliavų. Kalėdinė instaliacija. 2021 m. gruodžio mėn. Mokytoja Eligija Intienė
3.6. „Beždžioniukų diskoteka“ 2021 m. gruodžio mėn. Mokytojos Dalia Saltuškienė ir Romualda Krakienė
3.7. Žiemos sporto šventė „Sniego diena“ 2022 m. sausio mėn. Mokytojos Dalia Saltuškienė ir Romualda Krakienė
3.8. „Užgavėnių“ šventė 2022 m. kovo mėn. Grupės nariai
3.9. Žemės diena. 2022 m. kovo mėn. Grupės nariai
3.10. ,,Ir atriedėjo Velykų bobutė“. 2022 m. balandžio mėn. Muzikos mokytoja Gintė Tichonova
3.11. „Mamyčių“ šventė. 2022 m. gegužės mėn. Muzikos mokytoja Gintė Tichonova, mokytojos
3.12 ,,Pelėdžiukų“ grupės išleistuvės. 2022 m. gegužės mėn. Muzikos mokytoja Gintė Tichonova, mokytojos Eglė Tevelavičienė ir Laima Vyšniauskienė

 

Skip to content