Menu Close

Apie programą

Gamtosauginių mokyklų programa yra viena iš 5 Aplinkosauginio švietimo fondo ( FEE – Foundation for Environmental Education) pasaulyje įgyvendinamų programų. Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE) – tai 1981 m. įkurta tarptautinė nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija. Fondo istorijoje ypač svarbūs 2001 metai – Kopenhagoje įvykusios Generalinės Asamblėjos metu Fondo nare tapo Pietų Afrikos Respublika. Taip Fondo geografinis arealas peržengė Europos ribas ir iki tol Aplinkosauginio švietimo Fondu Europoje vadinta tarptautinė organizacija tapo Aplinkosauginiu švietimo fondu.

Pagrindinis Fondo tikslas – aplinkosauginis švietimas ir visuomenės savimonės kėlimas, XXI a. darbotvarkės įgyvendinimas, įtraukiant įvairaus amžiaus ir tautybių žmones per formalųjį ir neformalųjį švietimą.

Savo tikslus Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE) įgyvendina vykdydamas penkias programas: Mėlynosios vėliavos, Miškų pažinimo, Jaunųjų aplinkosaugos reporterių, Žaliojo rakto, Gamtosauginių mokyklų.
Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Programos Gamtosauginės mokyklos nauda – aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas ir t.t. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus, apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai, suteikiamas vieneriems metams.
Apdovanojimai:

Kiekvienais metais tarptautinis Aplinkosauginio švietimo fondas įgalioja nacionalinį programos koordinatorių apdovanoti mokyklas, sėkmingai dirbančias aplinkosaugos srityje ir atitinkančias Gamtosauginėms mokykloms keliamus reikalavimus, Žaliosiomis vėliavomis ir Gamtosauginės mokyklos pažymėjimais. Ar mokykla yra verta Žaliosios vėliavos apdovanojimo, sprendžia Nacionalinė taryba.

Mokyklos gali būti apdovanotos:

Žaliąja vėliava ir tarptautiniu Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatu. Suteikiama už mokyklos aktyvią gamtosauginę veiklą. Žalioji vėliava suteikiama tik vieneriems metams, todėl mokykla, gavusi šį tarptautinį apdovanojimą, turi tęsti savo pradėtą darbą norėdama ją gauti ir kitais metais.

7 žingsneliai

Iš viso yra septyni GM programos elementai, kurie dažniausiai vadinami 7 Gamtosauginių mokyklų programos žingsneliais, kuriuos turėtų įgyvendinti mokykla ,dalyvaujanti Gamtosauginių mokyklų programoje:
1. Įkurti mokyklos Gamtosauginį komitetą;
2. Atlikti aplinkosauginį auditą mokykloje;
3. Parengti ir įgyvendinti veiksmų planą;
4. Atlikti veiklos įvertinimą;
5. Integruoti gamtosaugą į mokymosi procesą;
6. Įtraukti mokyklos bendruomenę;
7. Sukurti gamtosauginį kodeksą.
 Gamtosauginis komitetas

Pagrindinės Gamtosauginio komiteto funkcijos:

1 Įtraukti mokinius į gamtosauginių sprendimų mokykloje priėmimą;

2.Įtraukti visą mokyklos bendruomenę į Gamtosauginių mokyklų programą;

3.Rodyti pavyzdį ir skatinti kitų iniciatyvą;

4. Informuoti spaudą apie gamtosauginę mokyklos veiklą.

Aplinkosauginis auditas
Aplinkosauginio audito tikslai:

1.Išanalizuoti bendrą Gamtosauginės mokyklos situaciją;

2.Atlikti detalų tyrimą, visapusiškai išanalizuojant mokyklos aplinką;

3. Padėti mokiniams ir bendruomenei suprasti įvairių procesų įtaką;

4. Padėti nustatyti, ko mokykla turi siekti pirmiausia.

 Veiksmų planas

Veiksmų planas yra būtinas, įgyvendinant Gamtosauginių mokyklų programą. Tai konkretus planas, kuriame atsispindi siekiami tikslai. Plane  numatomos konkrečios datos. Planas yra sudaromas remiantis mokykloje atliktu Gamtosauginiu auditu.

Įvertinimas ir patikrinimas

Norint įsitikinti, ar viskas vyksta taip, kaip numatyta plane, atliekamas tyrimas ir įvertintinami mokyklos pasiekimai ne tik plano vykdymo pabaigoje, bet ir viduryje. Patikrinimo metu sužinoma, ar viskas vyksta kaip numatyta, taip pat suplanuojami reikalingi plano pakeitimai ir įtraukiama į veiklą tai, kas galbūt aktualiau ir įdomiau mokyklai.

Integracija į mokymo procesą
Integracija į mokymosi procesą yra labai svarbi. Veiklos susiejimas su pamokomis yra labai svarbi projekto vykdymo dalis – tai padidina Gamtosauginių mokyklų programos efektyvumą.
Bendruomenės įtraukimas
Pagrindinis Gamtosauginių mokyklų programos tikslas – aplinkosauginis visuomenės informavimas.
Gamtosauginis kodeksas
Gamtosauginis kodeksas yra  mokyklos siekių apibendrinimas.
Skip to content