Menu Close

Ugdymas karjerai

UGDYMAS KARJERAI. KAS TAI?

PASKIRTIS
Padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

TIKSLAS
Sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir saviraišką), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, darbo aplinkos viduje, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

UŽDAVINIAI
skatinti mokinius pažinti savo asmenines savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;
plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio, profesijų įvairovės ir kaitos supratimą;
ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu;
skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;
ugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus bei priimti karjeros sprendimus.

KARJEROS PASLAUGOS APIMA:
ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.
karjeros konsultavimą , kurio tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

 

Lina Bubelienė, ugdymo karjerai specialistė:

Mob. tel.: +370 616 31438

El.p. lina.tomann@gmail.com


Dokumentai


Karjeros planavimo renginių planas 2023-2024 m.m.

ESFA projektas. Karjeros specialistų tinklo vystymas.

Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašas

Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas

Rekomendacijos dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose

 

 

MOKINIŲ UGDYMO KARJERAI INFORMACINĖ SVETAINĖ

 

Skip to content