Veikla‎ > ‎

Tikslai ir uždaviniai

TIKSLAI  IR  UŽDAVINIAI


     1.Gerinti pamokos kokybę užtikrinant mokinių ugdymo(si)

            pasiekimų kokybę:

1.1padėti mokiniui (vaikui) aktyviai mokytis, pritaikyti mokymo turinį konkrečiam vaikui;

1.2.skirti dėmesį mokinių raštingumui gerinti;

1.3.tobulinti mokinio (vaiko) individualios pažangos stebėjimą, siekti rezultatų panaudojimą tolimesnei mokymo pažangai.

 

2 Švietimo pagalbos teikimo mokiniui (vaikui) lygių galimybių

  užtikrinimas:

      2.1.specialiųjų poreikių turintiems mokiniams teikti nuolatinę ir tikslingą pagalbą.

     2.2.lanksčiai organizuoti darbą klasėje(grupėje), taikant naujausius mokymo metodus.

 

3. Tobulinti mokytojų bei kitų pedagoginių darbuotojų  

     profesines kompetencijas:

    3.1. Skatinti pedagogus atnaujinti žinias, plėtoti turimas kompetencijas;

    3.2. dalintis gerąją darbo patirtimi, įgytomis naujausiomis žiniomis ;

    3.3.skatinti veikloje kūrybiškai panaudoti turimas kompetencijas.

 

4. Formuoti aplinkosaugos žinias ir įgūdžius per pažintinę-tiriamąją veiklą:

  4.1. aktyviai dalyvauti  tarptautinės gamtosauginės mokyklos programoje;

  4.2. tirti Falisbergo miško augmeniją;

  4.3. organizuoti ir dalyvauti gamtosauginėse akcijose.