Veikla‎ > ‎

Lankomumo tvarka

                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                Darželio-mokyklos „Kregždutė“

                                                                                           direktoriaus 2016 m. rugsėjo 27 d.

                                                                       įsakymu Nr. V1-114

 

 

MAŽEIKIŲ DARŽELIO-MOKYKLOS „KREGŽDUTĖ“

            MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

        1. Šios mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos tikslai:

        1.1. vykdyti mokinių pamokų nelankymo prevenciją;

        1.2. nustatyti bendrus lankomumo apskaitos kriterijus mokykloje;

        1.3. užtikrinti mokinių mokymosi kokybę;

        2. Tvarkoje naudojamos sąvokos:

        Nelankantis mokyklos mokinys – tai vaikas, kuris yra įtrauktas į mokyklos mokinių sąrašus, bet nesimoko pagal pradinio  ugdymo programą ir yra nuo 6-10 metų amžiaus.

        Pamokų nelankantis mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties per vieną mokslo metų ketvirtį  praleidžiantis 20% pamokų.

        Nereguliariai mokyklą lankantis mokinys - tai vaikas, kuris yra įtrauktas į mokyklos mokinių sąrašus ir per  vieną mokslo metų ketvirtį   praleido daugiau kaip 30% pamokų be pateisinamos priežasties. 

           Nepateisintos pamokos – be pateisinamos priežasties praleistos pamokos, kai klasės mokytojui pamokas pateisinantis dokumentas ar informacija pateikiami nelaiku arba kai tėvai pateisina daugiau pamokų nei leidžia mokyklos nustatyta Pamokų apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka.   

        3. Tvarką įsakymu tvirtina mokyklos direktorius.

        4. Už tvarkos vykdymą atsakingi asmenys: mokinys, klasės mokytojas, dalyko mokytojas, tėvai, socialinis pedagogas, mokyklos vadovai.

 

II.   LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA

 

        5. Mokinys:

        5.1. privalo lankyti mokyklą, nes  ugdymo forma yra pamoka;

        5.2. praleidęs pamokas ne vėliau kaip per 2 dienas pateikia klasės mokytojui pateisinantį dokumentą:

        5.2.1. praleidęs 1-3 dienų pamokas iš eilės gali pateisinti tėvų parašytu paaiškinimu;

        5.2.2. praleidęs daugiau nei 3 dienas iš eilės turi pristatyti gydytojo pažymą;

        5.3. iš anksto žinodamas apie nedalyvavimą pamokose (varžybos, , renginiai, šeimyninės aplinkybės ar kita) praneša (pats arba tėvai) apie tai klasės mokytojui, gauna užduotis savarankiškam darbui;

        5. iš pamokų gali išeiti tik turėdamas raštišką tėvų, klasės mokytojo, arba medicinos darbuotojo pažymą; jeigu jų nėra, turi gauti  mokyklos vadovo leidimą.

        6. Klasės mokytojas :

        6.1.vadovaudamasis elektroniniame dienyne esančiais nurodymais žymi pamokose nedalyvaujančius mokinius;  

        6.2.surenka iš mokinių praleistas pamokas pateisinančius dokumentus ir fiksuoja elektroniniame dienyne, nurodo, dėl kokios priežasties pamokos buvo praleistos;

       6.3. nesulaukęs informacijos iš tėvų (globėjų, rūpintojų) apie vaiko neatvykimą į mokyklą, kitą dieną išsiaiškina neatvykimo priežastis ir esant reikalui informuoja mokyklos socialinį pedagogą, bendradarbiauja su mokyklos vadovais;

        6.4. kai mokinys be pateisinamos priežasties pakartotinai praleidžia pamokas, klasės auklėtojas mokinį kartu su tėvais kviečia pokalbio pas socialinį pedagogą;

        6.5. esant reikalui individualiai su tėvais analizuoja pamokų praleidimo priežastis.

        7. Tėvai (globėjai, rūpintojai):

        7.1. atsako už vaiko pamokų lankomumą, užtikrina punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą LR Švietimo įstatyme nustatyta tvarka;

        7.2. mokinių tėvai supažindinami su mokyklos Lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka visuotinio susirinkimo, klasių tėvų susirinkimų metu, individualiai, mokyklos internetinėje svetainėje;

        7.3. iš anksto arba tą pačią dieną informuoja klasės mokytoją raštu/telefonu/ elektroniniu paštu/ žinute e-dienyne apie vaiko neatvykimą į mokyklą, nurodo priežastis;

        7.4. gydytojams skyrus ilgalaikį arba sanatorinį mokinio gydymą, tėvai nedelsiant kreipiasi į mokyklos vadovus, pateikdami prašymą mokyklos direktoriui ir medicinos įstaigos siuntimo kopiją;

        7.5. išveždami vaiką į ilgesnę kaip 3 dienų kelionę, iš anksto kreipiasi į mokyklos vadovus, pateikdami prašymą mokyklos direktoriui ir nurodydami išvykos trukmę;

        7.6. pasirūpina, kad klasės mokytojui laiku būtų pristatytas praleistas pamokas pateisinantis dokumentas arba informaciją pateikia žinute elektroniniame dienyne;

        7.7. savo parašytu paaiškinimu gali pateisinti iš eilės 3 dienų vaiko praleistas pamokas, bet ne daugiau kaip 6 dienas per mėnesį;

       7.8. informuoja klasės mokytoją apie gyvenamosios vietos ar telefono numerių pasikeitimus;

       7.9. bendradarbiauja su mokyklos vadovais, klasės  mokytojais, kitais specialistais, sprendžiant vaiko ugdymosi ir lankomumo klausimus.

        8. Socialinis pedagogas:

        8.1. gavęs informaciją apie pamokas praleidžiantį mokinį, aptaria situaciją su klasės mokytoju, įvertina mokinio pamokų nelankymo priežastis, jo socialines problemas, numato veiksmų planą;  

        8.2. dirba individualiai su mokiniu bei jo šeima;

        8.3. prireikus lankosi mokinio namuose;

        8.4. inicijuoja tėvų įtraukimą į pagalbos vaikui teikimo procesą;

        8.5.raštu informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), Vaiko teisių apsaugos tarnybą, Švietimo skyrių, atskirais atvejais Nepilnamečių reikalų policijos pareigūną, jei mokinys be pateisinamos priežasties per mėnesį praleido daugiau nei 50 proc. pamokų;

        8.6. inicijuoja mokinio, nelankančio mokyklos, svarstymą mokyklos Vaiko gerovės komisijoje;

        8.7. rengia Mažeikių rajono  savivaldybės administracijos  Švietimo skyriui dokumentus dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių taikymo;

        9. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

        9.1. analizuoja ir vertina mokinių lankomumą, esant reikalui aptaria su socialiniu pedagogu ir klasės mokytoju  lankomumo suvestines, planuoja priemones lankomumui gerinti.

 

III. PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI

       

        10. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis:

        10.1. dėl mokinio ligos, pristačius medicininę pažymą apie ligą;

        10.2. gavus iš tėvų pranešimą apie ne daugiau kaip už tris iš eilės praleistas dienas;

        10.3. dėl tikslinių išvykų:

        10.3.1. mokinys atstovauja mokyklai (miestui, respublikai) olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varžybose ir kituose renginiuose mokyklos direktoriaus įsakymu;

        10.4. kai oro temperatūra -20°C ar žemesnėse, į mokyklą gali neiti 1-4 klasių mokiniai;

        10.5. dėl artimųjų  mirties;

        10.6. dėl kitų priežasčių, kurių svarbą nustato klasės mokytojas.

 

                 IV. ATSISKAITYMO UŽ PRALEISTAS PAMOKAS TVARKA

 

         11.Mokiniui, praleidusiam pamokas dėl pateisinamos priežasties, sudaroma galimybė atsiskaityti su praleistomis temomis,  kontroliniais darbais.

         12.    Mokinys  privalo atsiskaityti mokytojo nurodytu laiku, bet ne vėliau kaip iki kito atsiskaitomojo darbo;

          13. Mokytojų tarybos sprendimu  papildomai dirba mokinių vasaros atostogų metu. Laikotarpį nustato klasės mokytojas .

           

                                   V. PAMOKŲ NELANKYMO PREVENCIJA

 

        14. Klasės mokytojas rugsėjo pirmąją savaitę  supažindina mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) su Lankomumo apskaitos ir prevencijos tvarkos nuostatomis.

        15. Mokiniui praleidus pamokas ar pavėlavus, klasės mokytojas išsiaiškina su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) pavėlavimų ar neatvykimo į pamokas priežastis, reikalui esant pasitelkia į pagalbą mokyklos socialinį pedagogą.

        16. Jei mokinys dažnai vėluoja į pamokas klasės mokytojas inicijuoja mokinio ir socialinio pedagogo pokalbį ir kartu aptaria prevencines priemones:

        16.1 socialinis pedagogas informuoja vėluojančio į pamokas  mokinio tėvus;

        16.2. mokiniui  per mėnesį praleidus daugiau kaip 3 dienas  be pateisinamosios priežasties, socialinis pedagogas kviečia pokalbio mokinį  ir tėvus (globėjus, rūpintojus);

       17. Mokiniui ir toliau praleidinėjant be pateisinamos priežasties pamokas ir/ ar vėluojant, jis svarstomas mokyklos Vaiko gerovės komisijoje:

       17.1. pirmą kartą  dalyvaujant klasės mokytojui;

       17.2. pakartotinai kviečiant į Vaiko gerovės komisijos posėdį dalyvauja ir mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

       18. Mokiniui ir toliau nelankant mokyklos, socialinis pedagogas parengia informaciją apie atliktą darbą bei taikytas poveikio priemones Vaiko teisių apsaugos tarnybai ,Švietimo skyriui.

                        

                               VI. SKATINIMO IR NUOBAUDŲ SISTEMA

 

       19. Mokiniui, nepraleidusiam nė vienos pamokos per trimestrą (pusmetį)  į dienyną įrašomas klasės mokytojo pagyrimas.

       20. Mokiniui, nepraleidusiam nė vienos pamokos per mokslo metus, direktoriaus įsakymu, reiškiamas pagyrimas ir įteikiamas pagyrimo raštas.

       21. Direktoriaus įsakymas dėl padėkos mokiniams, per mokslo metus nepraleidusiems nė vienos pamokos, skelbiamas mokyklos tinklalapyje .

       22. Mokiniui, vengiančiam lankyti pamokas, taikomos šios drausminės nuobaudos: įspėjimas (žodžiu); pastaba, papeikimas.

       23. Mokiniui (įstatymų numatytais atvejais jo tėvams (globėjams, rūpintojams)), nuolat ir sistemingai vengiančiam lankyti mokyklą, taikoma administracinė atsakomybė ir pateikiama informacija savivaldos ar teisėsaugos institucijoms.

                              

                            VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

         24. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir socialinis pedagogas sistemingai teikia informaciją vaikų teisų apsaugos, savivaldos bei teisėsaugos institucijoms apie vaikus, vengiančius privalomo mokslo, ir kartu imasi priemonių, kurios skatintų vaikus nuolat lankyti mokyklą.

        25 Klasių mokytojai, socialinis pedagogas bei 1-4 klasių mokiniai turi būti  susipažindinti su mokyklos Lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka, t. y. su tomis pareigomis, kurias jiems nustato ši tvarka.

        26. Mokinių tėvai supažindinami su mokyklos Lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka  klasių tėvų susirinkimų metu.

         27. Tvarka gali būti keičiama ir papildoma inicijuojant mokyklos bendruomenės nariams.

         28. Mažeikių darželio-mokyklos „Kregždutė“  Lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka skelbiama mokyklos internetiniame tinklalapyje.                                         ______________________________________________________________________________

Comments