Tėvams‎ > ‎

Mokinių priėmimo sąlygos

Mokinių priėmimo sąlygos

 

Vaikai ir mokiniai į darželį- mokyklą priimami:

- į darželį-mokyklą priimami mokiniai pagal Mažeikių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą mokinių priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas tvarką.

- tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu vaikas gali būti priimtas į darželį-mokyklą iš kitos ugdymo įstaigos teritorijos tuo atveju, jeigu yra laisvų vietų, pirmumo teise: neįgalūs vaikai, našlaičiai, invalidų tėvų šeimų vaikai, mokykloje jau mokosi broliai, seserys, pagal prašymo pateikimo datą; 

- į ikimokyklinio ugdymo grupes priimami 3 -5/6 metų vaikai. Vaikai į darželį priimami teritoriniu principu, t.y. tie, kurie gyvena Reivyčių mikrorajone ir aplinkiniuose kaimuose: Reivyčių, Tulnikių, Kušlėnų, Buknaičių;

- ikimokyklinio amžiaus vaikai yra ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo(si) programą ( toliau vadinama- Programa);

- vaikai, kurie nelankė darželio, į pirmą klasę priimami teritoriniu principu t.y. tie, kurie gyvena Reivyčių mikrorajone ir aplinkiniuose Reivyčių, Tulnikių, Kušlėnų, Buknaičių kaimuose;

- į priešmokyklinę grupę priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai;

- priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ankščiau nei vaikui suėjo 6 metai, tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginių psichologinių tarnybų ir mokyklų psichologai ( toliau vadinami specialistai), teisės aktų nustatyta tvarka įvertinę vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

- priešmokyklinis ugdymas nėra teikiamas jaunesniam nei 5 metų vaikui ir vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai;

- priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai;

- priešmokyklinio ugdymo grupė dirba pagal Steigėjo patvirtintą priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį;

- mokytis pagal pradinio ugdymo programą vaikas priimamas tuomet, jeigu tais kalendoriniais metais jam sueina 7 metai, (atskiru atveju – jaunesnis, jeigu jis yra pakankamai šiai programai subrendęs);

- tėvai, leidžiantys vaiką į mokyklą nuo 6 metų, darželio-mokyklos direktoriui kartu su prašymu privalo pateikti: nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą;brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją. Jei vaikas lankė ugdymo įstaigą, rekomendaciją pateikia ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtojas. Jei vaikas buvo ugdomas namuose ar ankščiau ugdę mokytojai atsisako teikti rekomendaciją, vertinimą atlieka pradinės mokyklos mokytojas pagal Vaikų brandumo mokyklai rodiklius. 

Iškilus neaiškumų dėl vaiko brandumo mokyklai ar atsisakius teikti rekomendaciją, vaiko brandumo mokyklai lygį nustato mokyklos specialiojo ugdymo komisija arba Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai;

- mokiniai į mokyklą priimami pateikus tėvų ar globėjų prašymą ir vaiko asmens dokumentą, mokymosi pasiekimus patvirtinantį dokumentą ir su mokyklos vadovu pasirašius priėmimo mokytis programos laikotarpiui sutartį;

į pirmą klasę- pateikus sveikatos pažymėjimą. Sutartis pasirašoma iki rugsėjo 1 d. Ji sudaroma ugdymo programos vykdymo laikotarpiui t.y. 4 metus trunkančiai pradinio ugdymo programai ir 1 metus trunkančiai priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programai. 

Priėmimo į mokyklą sutartyje aptariami mokyklos ir kliento įsipareigojimai. Už vaiką iki 14 m. sutartį pasirašo vienas iš tėvų ( globėjų);

 

Mokinių, priešmokyklinės ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas ir informavimo tvarka

 

 Mokykloje:

   Mokytojas mokinius vertina žodžiu arba raštu- į sąsiuvinius, testų , kontrolinių darbų lapuose ir kt.:

    Mokinių atrenkamieji darbai , rodantys pažangą segami į DARBŲ IR PASIEKIMŲ APLANKĄ , kurį sudaro šios dalys:

    - tėvų pasiūlymai, pastabos;

- vaiko darbai ( testai, diktantai, rašiniai, piešiniai ir kiti darbeliai rodantys vaiko pažangą);

- savęs įsivertinimo lapas;

- trimestrų (pusmečių ) įvertinimo lapas.

 -  mokinio pažangą ar mokymosi spragas trumpais komentarais mokytojai aprašo DIENORAŠTYJE.

 -  Ketvirtoje klasėje, pabaigus pradinio ugdymo programą mokinio pažanga ir pasiekimai įrašomi MOKINIO ĮVERTINIMO APRAŠE.

  

 Darželyje:

    - Vaikų vertinimas atliekamas 3 kartus per metus ( rudenį- vaikui pradėjus lankyti grupę, gruodžio mėnesį (tarpinis įvertinimas) ir gegužės mėnesį)

     - Vaiko pasiekimų ir pažangos įvertinimas fiksuojamas VAIKO ĮVERTINIMO APRAŠE (bendros žinios apie vaiką, esamos kompetencijos lygis ( socialinė, komunikavimo, sveikatos saugojimo, meninė, pažinimo), tikslai, uždaviniai, darbai įrodantys vaiko pažangą: kūrybiniai darbai, vaiko veiklos pavyzdžiai (nuotraukos), vaikų mintys, idėjos, kalbos pavyzdžiai, vaiko įsivertinimas (auklėtoja užrašo)) .

     -  Visi vaikų darbeliai , rodantys vaiko pažangą segami į  DARBELIŲ APLANKĄ.

    INFORMAVIMAS:

      - Vertinimo sistema pristatoma ir aptariama Darželio-mokyklos tarybos posėdyje.

      - Apie vaikų pažangą ir pasiekimus tėvai sužino:

                      - per individualius pokalbius;

                      - per atžymas pasiekimų aplanke;

                      - per susirinkimus;

                      - atvirų durų dienas.

 

LOGOPEDO, SOCIALINIO PEDAGOGO, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO TEIKIAMOS PASLAUGOS MOKYKLOJE

 

Logopedas:

- atlieka mokinių ( vaikų) kalbos raidos ir kitus komunikacijos sutrikimų darželyje-mokykloje vertinimą, esant žymiai ribotam mokinio ( vaiko ) mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės skiria specialųjį ugdymą arba nukreipia į rajono pedagoginę, psichologinę tarnybą.

- Teikia specialiąją pagalbą mokiniams (vaikams), kuriems nustatyti kalbos ir kiti komunikacijos sutrikimai.

- Konsultuoja ir teikia pagalbą kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) tėvams (globėjams), mokytojams ugdymo organizavimo klausimais.

- Formuoja darželio-mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių ir turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius (vaikus) ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

- Darželio-mokyklos mokytojų tarybos posėdžiuose teikia informaciją apie specialiųjų poreikių ir kalbos bei komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) raidos vertinimo išvadas ir rezultatus.

- Dalyvauja rengiant programas ir projektus.

- Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

Socialinis pedagogas:

Dirba su asmeniu ( individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais, klasės mokytojais ir kitais dirbančiais specialistais.

- Vertina ir padeda spręsti problemas susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais

( adaptacija, saugumo užtikrinimo, pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo), dirba su vaikais, patiriančiais fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocijų ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.

- Padeda vaiko tėvams ar teisėtiems atstovams jį ugdyti, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio elgesio sutrikimų, vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.

- Bendradarbiauja su klasės mokytojais, kitais pedagogais ir specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems suprasti kaip socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia pasiūlymus kaip gerinti socialinį- pedagoginį klimatą, jaukią ir saugią darbo aplinką.

- Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį.

- Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis, ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį- informacinį darbą.

- Inicijuoja išteklių, kurie yra būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.

- Palaiko ryšius su Mažeikių policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyrio darbuotojais, Mažeikių rajono pedagogine psichologine tarnyba, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojais, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Reivyčių seniūnijos socialine pedagoge ir kitais darbuotojais.

- Atstovauja ir gina vaikų teises ugdymo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

- Rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.

- Lanko vaikus namuose, jeigu klasės mokytojas neturi tam galimybių.

- Veda įstaigoje socialinio pedagoginio darbo dokumentaciją.

 

 Mokinių sveikatos priežiūros specialistė:

- Organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.

- Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams

( globėjams, rūpintojams) pagrindus.

- Ugdo ir konsultuoja asmens higienos įgūdžius.

- Ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius įgūdžius.

- Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas.

- Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.

- Organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.

- Rūpinasi fizinio, psichologinio seksualinio smurto prevencija mokykloje.

- Dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas sveikatos priežiūros teisės aktais.

- Vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą.

- Vykdo užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoja priemones epidemijai užkirsti.

- Teikia pirmąją pagalbą.

- Analizuoja mokinių sveikatos į sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams ( globėjams, rūpintojams), savivaldybės bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.

- Dalyvauja įgyvendinant sveikatos ugdymo priemones, integruotas į atskirų mokymo dalykų programas.

- Rengia mokinių sveikatos priežiūros planus ir ataskaitas.