Tėvams‎ > ‎

Mokestis už darželį

 

                                                                                                                               PATVIRTINTA

                                                                                                                darželio-mokyklos „Kregždutė“

                                                                                                         direktorės  Brigitos Momgaudienės

      2013    m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V1- 28

( Darželio-mokyklos „Kregždutė“ 2014 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V- 37     redakcija)

 

 

MAŽEIKIŲ DARŽELIO-MOKYKLOS „KREGŽDUTĖ ”

MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ  IŠLAIKYMĄ ĮSTAIGOJE TVARKA

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

     1. Mokesčio už ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą darželyje-mokykloje tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  maitinimo, ugdymo ir maisto gaminimo paslaugų mokesčių nustatymo , lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų ,lengvatoms taikyti priėmimo į ugdymo įstaigą .

     2. Ruošiant Tvarką vadovaujamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1170  „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“, Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 510 “Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ bei  Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 metų balandžio 26 d. sprendimu Nr. T1 – 141.

      3.Tvarkos tikslas – sudaryti są1ygas organizuoti ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo vaikų maitinimą ir laiku gauti iš tėvų (globėjų) mokesčius už vaikų darželyje  išlaikymą.

 

II. MOKESTIS UŽ MAITINIMO IR UGDYMO PASLAUGAS NUSTATYMAS

 

     4.  Tėvai (globėjai) moka už kiekvieną vaiko lankytą ,  nelankytą ir pateisintą dieną 100% savivaldybės tarybos nustatytos dienos (paros) maitinio kainos

      4.1.  Dienos (paros) maitinimo norma (litais ir procentais):

 

Eil.

Nr.

Grupės pavadinimas

Pusryčiai

Pietūs

Vakarienė

Iš viso

1.

Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje

1.46Lt.

0,42 €

25%

2.63Lt.

0,76 €

45%

1.76Lt.

0,51 €

30%

5.85Lt.

1,69 €

100%

 

    5.  Tėvai (globėjai), kurių vaikai lanko darželio  priešmokyklinio ugdymo grupę, moka už pasirinktą maitinimų skaičių, išskyrus pietus, Tvarkos 4.1.  punkte  numatytą mokesčio dydį.

     6.  Įstaigos direktorius, nepažeisdamas dienos ( paros) maitinimo normų, gali koreguoti atskirų maitinimų mokesčių dydį.

     7. Už darželio ir priešmokyklinės grupės  lankymą taikomas 100% ( Savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis) mėnesinis mokestis ugdymo reikmėms ( priemonėms , medžiagoms, trumpalaikiam turtui įsigyti ) ir maisto gaminimo kaštams ( virtuvės įrango priežiūrai ir atnaujinimui, elektros, vandens sąnaudoms susijusiomis su maisto gamyba  ir kitoms smulkioms ūkinėms įstaigos reikmėms) padengti.

     7.1 Ugdymo reikmėms  įsigyti už 1 mėn. mokama -10 Lt / 2,90 € ;

     7.2.Už maisto gaminimą ( už 1 lankytą , nelankytą ir nepateisintą dieną nepriklausomai nuo maitinimų skaičiaus ) -1.60 Lt/ 0,46 €.

 

III. MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ DARŽELYJE LENGVATŲ TAIKYMAS IR JAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

 

     8. Mokestis už vaiko maitinimą ir maisto gaminimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo reikmes neskaičiuojamas:

     8.1. jei vaikas auga šeimoje , įrašytoje į Vaiko teisių skyriaus rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (pateikus Vaikų teisių apsaugos skyriaus pažymą);

     8.2. jeigu vaikas nelanko įstaigos  vasaros laikotarpiu ( birželio-rugpjūčio mėn.) 1 mėnesį ir ilgiau;

     8.3. jeigu savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas.

     9. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų prašymu mažinamas 50 % savivaldybės tarybos nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą , nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu:

     9.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus:

     9.1.1. kai vienas iš tėvų paskelbtas mirusiu ( pateikiama mirties liudijimo kopija);

     9.1.2. kai vienas iš tėvų dingęs be žinios ( pateikia teismo sprendimo kopiją);

     Visais 9.1. punkte išvardintais atvejais pateikiama vaiko ( vaikų) gimimo liudijimo kopija .

     9.2. vaiko gimimo liudijime nėra nurodyti tėvo duomenys ( pateikus teismo sprendimo arba nutarties apie nenustatytą tėvystę kopiją);

     9.3. šeima augina tris ir daugiau vaikų ( pateikus vaikų gimimo liudijimo kopijas, pažymą iš mokymo įstaigos, jei vaikas (vaikai) studijuoja);

     9.4. tėvas atlieka tikrąją  karinę tarnybą (pateikus tai patvirtinančią pažymą);

     9.5. vaikas (vaikai) auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje( pateikus mokymo įstaigos pažymą apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais).

     9.6. Vaikas auga Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namuose ir jam reikalinga švietimo pagalba (pateikus įstaigos vadovo prašymą ir vaiko gimimo liudijimo kopiją).

     10. Mokestis už vaiko maitinimą ir maisto gaminimą  neskaičiuojamas, jeigu vaikas nelanko ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo  grupių  šiais atvejais:

     10.1. dėl vaiko ligos ar   gydymosi sanatorijoje ( pateikus gydytojo pažymą);

     10.2.  mokinių atostogų metu (priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams);

     10.3.  tėvų kasmetinių atostogų metu  (pateikus pažymą iš darbovietės)

     10.4. kai tėvai turi laisvas nuo darbo dienas ( dirba pagal slenkantį darbo grafiką), (pateikus pažymą iš darbovietės)

     11. Dokumentai, pavirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami įstaigos direktoriui, priimant vaiką į įstaigą , o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą- bet kuriuo metu.

     12. Lengvata taikoma nuo prašymo bei dokumentų , patvirtinančių lengvatos taikymą, pateikimo kitos dienos. Už praėjusį  laikotarpį mokestis neskaičiuojamas.

     13. Tėvams laiku nepateikus lengvatas pateisinančių dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

     14. Pasikeitus šeimos finansinei situacijai, tėvai raštu informuoja įstaigos vadovą dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo grupėje perskaičiavimo.

     15. Lengvatos taikymas įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu.

     16. Mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje turi būti sumokėtas už praėjusį mėnesį iki kito  mėnesio 20 d.

 

ATSAKOMYBĖ

 

     17. Įstaigos vadovas  šia Tvarka,  darbuotojus susijusius su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimu, įpareigoja:

     17.1. grupių auklėtojoms ir priešmokyklinio ugdymo pedagogei  kontroliuoti, kad tėvai (globėjai, ) mokestį mokėtų nustatytu laiku;

     17.2. jei tėvai  (globėjai), kurių vaikai lanko priešmokyklinio ugdymo grupes, pageidauja atsisakyti pusryčių ar vakarienės savo vaikui, pedagogai privalo priimti jų raštišką prašymą įstaigos vadovo vardu;

     17.3. grupių auklėtojoms , priešmokyklinio ugdymo pedagogei  su šia Tvarka supažindinti  grupių vaikų tėvus (globėjus);

     17.4. grupių  auklėtojoms, priešmokyklinio ugdymo pedagogei    sudaryti kasdienio vaikų lankymo apskaitos tabelius. Šiuos tabelius kartu  su nelankytas dienas patvirtinančiais dokumentais ir  direktoriaus parašu, pirmą sekančio mėnesio dieną atiduoti  vaikų slaugytojai.

     17.5. vaikų slaugytojai registruoti pažymas dėl ligos išduotas gydytojų, patikrinti praleistų dienų skaičių;

     17.6. vyr. buhalterei paskaičiuoti vaikų išlaikymo darželyje mokestį ir išrašyti mokėjimo kvitus.

     18. Lankomumo apskaitos tabeliai kartu su pažymomis , pateisinančiomis praleistas dienas taip pat  pateisinamieji dokumentai, direktorės įsakymų kopijos dėl mokesčio už vaikų išlaikymą darželyje ir priešmokyklinio ugdymo grupėse lengvatų taikymo saugomos buhalterijoje.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

     19. Įstaigos vadovas sprendžia dėl ikimokyklinio   ar priešmokyklinio amžiaus vaikų išbraukimo iš įstaigos  vaikų sąrašų (arba palikimo juose), jeigu tėvai (globėjai) laiku nesumoka mokesčių ir nepateikia motyvuoto nesumokėjimo priežasčių paaiškinimo.

     20. Šios Tvarkos reikalavimai yra privalomi visiems įstaigos darbuotojams, susijusiems su ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų  maitinimu ir išlaikymu darželyje.

     21. Pildantys dokumentus darbuotojai atsako už juose esančių duomenų tikrumą ir tikslumą.

     22. Už Tvarkos vykdymo kontrolę atsakingas įstaigos  direktorius.

     23. Ši Tvarka įsigalioja nuo 2013 m. birželio 10 d.

___________________________________________________________________________

 

SUDERINTA:

Mažeikių darželio-mokyklos “Kregždutė “tarybos pirmininkė

Daiva Ramanauskienė