Specialusis pedagogas


Specialioji pedagogė

Inga Gailevičienė 

El.p. ingagrinceviciute@gmail.com 

Mob. Tel.; +370 626 14638


Darbo grafikas  2021-2022 m.m.


Savaitės diena

Darbo laikas*

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

8.00-15.00

8.00-8.30

9.00-13.00

8.30-9.00

13.00-15.00

Antradienis

8.00-14.00

8.00-12.00

13.00-15.00

Trečiadienis

8.00-13.00

8.00-8.30

9.00-13.00

8.30-9.00

13.00-15.00

Ketvirtadienis

8.00-14.00

8.00-12.00

13.00-14.00

Penktadienis

8.00-12.00

8.00-8.30

9.00-9.30

11.00-12.00

8.30-9.00

9.30-11.00

Viso:

30 val.

20 val.

10 val.

*10.45-11.05 – pietų pertrauka


Specialiojo pedagogo funkcijos:

  • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, – mokinio namuose.

  • Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.

  • Rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas, veiklos ataskaitą.

  • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

  • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas , individualizuoti bendrąsias programas.

  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.