Socialinis pedagogas

Darželio - mokyklos socialinis pedagogas - Silvija Ligeikienė 

Darbo laikas: antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais.

Kontaktiniai tel.:  d.tel. (8 443) 40258 


Socialinio pedagogo darbo veikla:

  • Laiku pastebi ir sprendžia vaikų mokyklos nelankymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas problemas.
  • Užtikrina vaikams /mokiniams  pagalbos tikslingumą, nenutrūkstamus ryšius tarp ugdytinio  ir socialinės aplinkos. Koordinuoja socialinę ir  prevencinę mokyklos veiklą.
  • Ugdo vaiko bei šeimos socialinę atsakomybę už jo , kaip asmenybės raidą, kad jis jaustųsi esąs laisvas ir atsakingas pilietis.
  • Drauge su kitais profesionalais ( teisininkais, pedagogais, psichologais, medikais ir kt.)  šalina vaiko asmenybę luošinančius ir socialinę atskirtį skatinančius veiksnius, užkerta kelią visų rūšių diskriminacijai, smurtui, narkomanijai, nusikalstamai veikai, kitiems žalingiems įpročiams.
  • Koordinuoja ir organizuoja pedagogų darbą užtikrinant vaikų teises, saugumą ir socialines garantijas.
  • Įtraukia į socialinės pagalbos teikimo procesą vaiko šeimą, mokyklą, teritorinę bendruomenę  ir joje esančias institucijas.
  • Prisideda prie vaikų ugdymo proceso, padeda vaikams  geriau pritapti  visuomenėje, teritorinėje bendruomenėje.
  • Nuosekliai ir nuolat  gilinasi į vaikų /mokinių problemas , skatina mokyklos ryšius su tėvais, kitomis institucijomis, kurios rūpinasi vaiku.
  • Dirba su rizikos grupių vaikais/mokiniais ( patiriančiais seksualinį išnaudojimą, priklausomais nuo alkoholio, narkotikų, kitokių kvaišalų ir kt.) ,jų tėvais, globotojais, rūpintojais. Vykdo ir koordinuoja prevencinę veiklą mokykloje , telkia bendrai veiklai socialinius partnerius.
  • Renka žinias apie vaikų/mokinių šeimas. Lankosi jų namuose , tikrina jų gyvenimo sąlygas , bendrauja su tėvais, globėjais, rūpintojais.