Paslaugos‎ > ‎

Maitinimo tvarka

              PATVIRTINTA                                                                                      

 Mažeikių darželio-mokyklos „Kregždutė“

                                                                                            direktoriaus 2016 -01- 05

                                                                                                  įsakymu Nr. V1-11              

                                                                                            

                                                                                             

 

MAŽEIKIŲ DARŽELIS-MOKYKLA „KREGŽDUTĖ“

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1. Mažeikių darželis –mokykla „Kregždutė“ (toliau – Įstaiga) vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m.  lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-946 ,,Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“; Pakeitimais: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 4 įsakymu Nr. V-769; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V-591;  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-998 (įsigaliojusio 2016 m. sausio 1 d.); Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 2010 m. balandžio 22 d. Nr. V-313, Mažeikių rajono Savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T1-124 ,,Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo“,  Geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms (2009 m. nauja redakcija), nustato vaikų maitinimo organizavimo, finansavimo sąlygas ir atlyginimų už maitinimo paslaugas tvarką. Reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimą Mažeikių darželyje-mokykloje „Kregždutė“.

            2.  Šio tvarkos aprašo tikslas – sudaryti sąlygas sveikatai palankiai vaikų mitybai, užtikrinti maisto saugą ir kokybę, patenkinti vaikų maisto fiziologinius poreikius, ugdyti sveikos mitybos įgūdžius.

            3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

            3.1. pritaikytas maitinimas – toks maitinimas, kuris užtikrina tam tikro sveikatos sutrikimo  (alergija tam tikriems maisto produktams, virškinimo sistemos ligos ar remisinės jų būklės ir kt.)  nulemtas  vaiko  individualius  maistinių medžiagų ir  energijos  poreikius,  parenkant toleruojamus maisto produktus, jų gamybos būdą, konsistenciją, valgymo režimą ir yra raštiškai rekomenduojamas gydytojo;

            3.2. šiltas maistas – maistas, patiekiamas kaip karštas patiekalas, iki patiekimo vartoti laikomas ne žemesnėje kaip +68°C temperatūroje;

            3.3.  tausojantis patiekalas – šiltas maistas, pagamintas maistines savybes tausojančiu gamybos būdu: virtas vandenyje ar garuose, troškintas, pagamintas konvekcinėje krosnelėje;

            3.4. valgiaraštis – patiekalų dienos maisto produktų ir patiekalų sąrašas.

            4.  Maitinimas  Įstaigoje  organizuojamas  vadovaujantis  teisės  aktais, reglamentuojančiais mokinių ir vaikų maitinimo organizavimą, maisto gaminimą, patalpų ir įrangos priežiūrą, higienos normas, sveikatos bei saugos reikalavimus.

            5. Maisto produktų pirkimas organizuojamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų  įstatymo nustatyta tvarka.

            6.  Maisto  produktų inventorizacija  Įstaigoje  atliekama  pagal  inventorizacijos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

            7.  Įstaigos gaunamos tėvų (globėjų)  įmokos už maitinimo paslaugą apskaitomos kaip Įstaigos gaunamos pajamos iš įmokų teisės aktų nustatyta tvarka.

            8.  Šio  aprašo  reikalavimai  privalomi  visiems  Įstaigoje  dirbantiems  ir  maitinimo procese dalyvaujantiems asmenims.

 

 

II. VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDRIEJI

REIKALAVIMAI

 

             9. Maisto produktų pirkimas organizuojamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų  įstatymo nustatyta tvarka.

            10.  Sudarant  sutartį dėl  maisto  produktų tiekimo  lopšelio-darželio  vaikų maitinimui (toliau – Maisto  produktų tiekimo  sutartis),  Maisto  produktų tiekimo  sutartyje  turi  būti  numatyta atsakomybė už  maisto  produktų,  neatitinkančių tvarkos  aprašo  reikalavimų,  tiekimą.  Prieš pasirašant Maisto produktų tiekimo sutartį rekomenduojama  sudaryti  maisto  produktų sąrašą su konkrečiais tiekiamų maisto produktų pavadinimais, maisto produktų sudėtimi, fasuotės grynuoju kiekiu.

             11. Darbuotojai,  kurių veikla  susijusi  su  maisto  produktų tvarkymu,  išdavimu  ir sandėliavimu, maisto gaminimu prieš pradėdamas dirbti ir vėliau kiekvienais metais turi pasitikrinti sveikatą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

             12. Darbuotojai,  kurių veikla  susijusi  su  maisto  produktų tvarkymu,  išdavimu  ir sandėliavimu, maisto gaminimu prieš pradėdami dirbti ir vėliau kas dveji metai išklauso higienos įgūdžių mokymus  ir  turi  turėti  teisės  aktų nustatyta  tvarka, galiojantį sveikatos  žinių atestavimo pažymėjimą.

             13. Periodiškai (mažiausiai vieną kartą per metus), savikontrolės sistemos vykdymo užtikrinimui, turi būti atliekamas vidinis maisto tvarkymo auditas.

 

III. VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

 

             14. Įstaigoje  maitinimas  organizuojamas  visiems  Įstaigą lankantiems  vaikams  pagal poreikį. Vaikai  Įstaigoje maitinami šiltu maistu, sudarant sąlygas kiekvienam vaikui pavalgyti prie švaraus stalo.

            15. Vaikų maitinimui draudžiamos tiekti šios maisto produktų grupės: bulvių, kukurūzų ar kitokie traškučiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai; saldainiai; šokoladas ir šokolado gaminiai; konditerijos gaminiai su glajumi, glaistu, šokoladu ar kremu; sūrūs gaminiai  (kuriuose druskos daugiau  kaip 1 g/100 g; sūryje ir mėsos  gaminiuose – daugiau kaip 1,7 g/100 g); maisto produktai bei kramtomoji guma su maisto priedais. Gėrimai, kurių sudėtyje pridėtinio cukraus daugiau kaip 5 g/100 g; gazuoti gėrimai; energiniai gėrimai; gėrimai ir maisto produktai, pagaminti iš (arba kurių sudėtyje yra) kavamedžio pupelių kavos ar jų ekstrakto; cikorijos, gilių ar grūdų gėrimai (kavos pakaitalai); kisieliai; sultinių, padažų koncentratai; rūkyta žuvis; konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai, nepramoninės gamybos konservuoti gaminiai; žlėgtainiai; mechaniškai atskirta mėsa ir jos gaminiai; subproduktai ir jų gaminiai (išskyrus liežuvius ir kepenis); maisto papildai; maisto produktai, pagaminti iš genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO), arba maisto produktai, į kurių sudėtį įeina GMO; maisto produktai, į kurių sudėtį įeina iš dalies hidrinti augaliniai riebalai.

16. Vaikams maitinti rekomenduojami šie maisto produktai: daržovės, bulvės, vaisiai, uogos ir jų patiekalai, sultys, išskyrus citrusinių vaisių ir vynuogių (pageidautina šviežiai spaustos); grūdiniai (duonos gaminiai, kruopų produktai) ir ankštiniai produktai; pienas ir pieno produktai (rauginti pieno gaminiai, po rauginimo termiškai neapdoroti); nemalta liesa mėsa, liesos mėsos produktai (neužšaldyti); žuvis ir jos produktai (neužšaldyti); aliejus (turi būti mažiau vartojama gyvūninės kilmės riebalų: riebi mėsa ir mėsos produktai turi būti keičiami liesa mėsa, paukštiena, žuvimi ar ankštinėmis daržovėmis; gyvūninės kilmės riebalai ir margarinas, kur įmanoma, keičiami aliejais); kiaušiniai; geriamasis vanduo ir natūralus mineralinis bei šaltinio vanduo (negazuoti). Maisto produktus rekomenduojama tiekti iš ekologinės gamybos ūkių ar išskirtinės kokybės produktų gamintojų, paženklintus simboliu „Rakto skylutė“.

17. Įstaigoje maistas gaminamas atsižvelgiant  į fiziologinius vaikų poreikius, amžiaus ypatumus, sveikos mitybos principus ir taisykles. Patiekalų gaminimo ir patiekimo reikalavimai:

17.1 patiekiamas maistas turi būti gaminamas ir patiekiamas tą pačią kalendorinę dieną;

17.2. patiekiamas maistas turi būti kokybiškas, įvairus ir atitikti saugos reikalavimus;

17.3. pirmenybė teikiama maistines savybes tausojantiems patiekalų gamybos būdams;

17.4. gaminant maistą neturi būti naudojami prieskonių mišiniai, kurių sudėtyje yra maisto priedų;

17.5. gaminant maistą turi būti naudojama kuo mažiau druskos ir cukraus (druskos ne daugiau kaip 1 g/100 g, pridėtinio cukraus ne daugiau kaip 5 g/100 g);

17.6. rūkyti mėsos gaminiai ikimokyklinio ugdymo mokyklose vaikų maitinimui neturi būti tiekiami;

17.7. jei patiekalui gaminti naudojama malta mėsa ar žuvis  ji turi būti malama patiekalo gaminimo dieną;

17.8. kiekvieną dieną turi būti patiekta daržovių ir vaisių, rekomenduotina, sezoninių, šviežių. Rekomenduojama, kad vaisiai būtų tiekiami atskiro maitinimo metu;

17.9. tas pats patiekalas neturi būti tiekiamas dažniau nei kartą per savaitę, išskyrus gėrimus ir užkandžius (reikalavimas netaikomas pritaikyto maitinimo valgiaraščiams);

17.10. karštas pietų patiekalas turi būti iš daug baltymų turinčių produktų (mėsa, paukštiena, žuvis, kiaušiniai, ankštiniai augalai, pienas ir pieno produktai) ir angliavandenių turinčių produktų. Su karštu patiekalu turi būti patiekiamos daržovės, arba jų salotų;

17.11. valgymo metu ant stalų neturi būti padėta druskos, pipirų, garstyčių;

17.12. jei tiekiama arbata, turi būti sudaryta galimybė atsigerti nesaldintos arbatos;

17.13. pienas ir kiti gėrimai vaikams neteikiami šalti, rekomenduojama temperatūra ne žemesnė kaip 15oC;

              18. Įstaigoje organizuojamos:

              18.1. vaikų maitinimo paslaugos, už kurias Mažeikių rajono savivaldybės  tarybos nustatytą užmokestį moka tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai);

              18.2. nemokamas vaikų maitinimas, kuris yra skiriamas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams  įstatymo nustatyta tvarka ir finansuojamas iš valstybės  biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui bei savivaldybės biudžeto.  Nemokamas maitinimas organizuojamas vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Kreipimosi socialinei paramai mokiniams gauti tvarkos aprašu.

               18.3 . mokinių  maitinimo paslauga, už kurią moka mokinių  tėvai.

                19 Ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų ir pradinio ugdymo mokinių maitinimo organizavimas:

               19.1.ikimokyklinio ugdymo vaikai turi būti maitinami ne rečiau kaip kas 3,5 val. pagal valgiaraščius. Vaikai valgo pusryčius, priešpiečius, pietus,  ir vakarienę;

19.2. pradinio ugdymo vaikai valgo pietus;

19.3. vaikų maitinimo valgiaraščiai turi būti sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams bei į vaikų buvimo mokykloje trukmę. Valgiaraščių paros energinė ir maistinė vertė gali nukrypti nuo normos iki dešimt procentų, o 15 dienų  energinės ir maistinės vertės nuokrypio vidurkis – iki penkių procentų.

19.4. Įstaigai dalyvaujant programoje „Pienas vaikams“ ir vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje, šių programų maisto produktai į valgiaraščius neįtraukiami.              

              19.5..Valgiaraščiuose nurodytų patiekalų receptūros ir gamybos technologiniuose aprašymuose turi būti nurodyti naudojami maisto produktai, jų sudėtis, bruto ir neto kiekiai (g), gamybos būdas (virimas vandenyje ar garuose, kepimas ir pan.) ir trukmė.

               20. Maisto  paruošimas  ir  patiekalų  įvairumas  turi  atitikti  vaikų amžių ir sveikos mitybos  rekomendacijas.  Pusryčiams  vaikas  turi  gauti  20–25  proc.,  pietums – 30–40 proc., pavakariams – 10–15  proc.  vakarienei  – 20–25  proc. rekomenduojamo  paros  maisto  raciono kaloringumo, jei tokie maitinimai numatyti valgiaraščiuose.              

              21.  Įstaigoje  maitinimas  organizuojamas  pagal  penkiolikos  dienų  valgiaraštį,  kurį rengia  Įstaigos slaugytojas. Valgiaraščiai derinami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka.

             21.1. einamosios savaitės valgiaraščiai (nurodant tik patiekalus), skelbiami vaikų priėmimo-nusirengimo patalpoje, mokyklos valgykloje;

             21.2. maisto pasirinkimo piramidės plakatas ar kita sveiką mitybą skatinanti informacija;

             21.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris (skambinti maitinimo organizavimo klausimais),  ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ši informacija skelbiama vaikų priėmimo-nusirengimo patalpoje, mokyklos valgykloje;

             21.4. Tvarkos aprašas ir valgiaraščiai turi būti skelbiami mokyklos interneto svetainėje.

             22. Už šio Tvarkos aprašo 23 punkte išvardytos informacijos skelbimą atsakingas Įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

             23. Vaikai maitinami pagal valgiaraščius, patvirtintus Įstaigos direktoriaus.

             24. Sudarant valgiaraščius Įstaigoje atsižvelgiama į tai, kad pusryčiams vaikas turi gauti 20–25 proc., pietums – 40–45 proc., vakarienei – 25–30 proc. rekomenduojamo paros maisto raciono kaloringumo. Pavakariai vaisiai, daržovės pagal ES programą „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“ ir pieno produktai pagal ES programą „Pienas vaikams“ pasirinktinai į perspektyviniuose valgiaraščiuose netvirtinami, įtraukiami tik į dienos valgiaraštį informuojant tėvus apie šias programas.

            25. Kiekvienais mokslo metais Įstaigos slaugytojas , atsižvelgdamas  į grupių ir i-4 klasių dienos ritmą, parengia maisto atsiėmimo grafikus. Maitinimo grafikas turi būti sudaromas tokiame laiko intervale:

            25.1. darželio grupėms:

            25.1. 1. pusryčiai – nuo 8.20 val. iki 8.30 val.;

            25.1. 2 pietūs – nuo 11.3 0 val. iki 12.00 val.;

            25.1. 3.pavakariai –nuo 15.15 val. iki 15.25 val.;

            25.1. 4. vakarienė – nuo 15.50 val. iki 16.00 val..

            25.2. 1-4 klasių mokiniams:

            25.2.1. pietų laikas : I-oji pertrauka nuo 10.35 val. iki11.00 val., II-oji pertrauka nuo 11.45 val. iki 12.00 val.

            26. Maisto atsiėmimo grafikai yra pakabinami stende prie maisto atsiėmimo langelio.

            27. Tėvai (kiti vaiko globėjai):

            27.1. priešmokyklinių grupių pateikdami prašymą Įstaigos direktoriui turi teisę pasirinkti maitinimų rūšis. Tėvai gali atsisakyti pusryčių arba vakarienės;

            27.2 apie  planuojamus kito mėnesio maitinimų pakeitimus tėvai privalo informuoti iki einamo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos;

            27.3.  jeigu  vaikas  nevalgo  vakarienės, jį privalo pasiimti iki tol, kol grupės vaikai pradės vakarieniauti;

            27.4. vaikams, nevalgantiems pusryčių arba vakarienės neleidžiama atsinešti iš namų užkandžių ir gėrimų.

            27.5. 1-4 klasių mokinių tėvai apie pageidavimą savo vaikui valgyti pietus , praneša klasės mokytojui .

            28. Slaugytoja:

            28.1. sudaro 15 dienų valgiaraščius ir derinama su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba nustatyta tvarka.

            28.2. rašo kasdieninius valgiaraščius (pareikalavimus), kuriuose nurodo gaminamų patiekalų pavadinimus ir produktų kiekius;

            28.3. atsižvelgdamas į dienos valgiaraštį, užsako reikalingus maisto produktus numatytiems patiekalams gaminti;

            28.4. sekančios dienos valgiaraštį   pildo    vakaro. Šiame valgiaraštyje apskaičiuoja tik pusryčiams reikalingų  produktų kiekius, nes pusryčiai gaminami pagal esamos dienos vaikų skaičių;

            28.5. konkrečios dienos valgiaraštį baigia skaičiuoti tada, kai kiekvieną rytą 9.00–9.30 val. pateikiama informacija, apie lankančių vaikų ir pasirenkamų maitinimų skaičių.

Surinkti duomenys surašomi dienyne, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 33;

            28.6. apskaičiuoja kiek vaikų  valgys ir duomenis pateikia virėjui 9.30 val.;

            28.7. apskaičiuoja mokinių maitinimosi valgykloje pietų normos lėšas , perduoda valgyklos darbuotojui;

            28.8.surinkus  duomenis  apie  vaikus  baigia  rašyti  valgiaraštį,  pateikia  jį direktoriui pasirašyti ir atiduoda jį maisto sandėlininkui dėl likusių produktų, einamos dienos patiekalų gaminimui, atidavimo;

            28.9. kontroliuoja maisto produktų kokybę, jų laikymo sąlygas, realizacijos terminus, maisto gamybos procesą virtuvėje;

            28.10.  vykdo  maisto  paėmimo  ir  maitinimo  organizavimo  grupėse  priežiūrą.  Stebi  ir analizuoja  maitinimo  procesą grupėje, stalų serviravimą, patiekalų pateikimą vaikui, maisto dalinimą vaikui pagal normą.

            29. Maisto sandėlininkas yra materialiai atsakingas asmuo, kuris:

            29.1. priima iš tiekėjų tik kokybiškus, realizacijos laiką atitinkančius produktus ir juos sandėliuoja griežtai vykdydamas higienos normos reikalavimus;

            29.2. maisto sąskaitose-faktūrose prie produktų pavadinimų užrašo kodus, pateikia jas direktoriui pasirašyti, ir pasirašytas sąskaitas-faktūras pateikia Įstaigos vyriausiajam buhalteriui;

            29.3.  produktus    sandėlio  išduoda  virėjams  tik  pagal  dienos  valgiaraštį.    vakaro išduoda produktus sekančios dienos pusryčiams, o likusius produktus patiekalams gaminti išduoda tik  tada,  kai slaugytojas  pabaigia  rašyti  einamos dienos valgiaraštį;

            29.4.  kasdien  vykdo  tikslią maisto produktų gavimo ir išlaidų registraciją knygoje „Maisto produktų registras“;

            29.5. maisto produktus nurašo kiekvieną dieną pagal tos dienos valgiaraštį;

            29.6. suderina maisto produktų likučius su įstaigos vyriausiuoju buhalteriu, tvarkančiu Įstaigos buhalterinę apskaitą mėnesio paskutinę dieną.

            29.7. matuoja ir fiksuoja šaldymo įrenginių temperatūrą žurnale.

            30. Virėjas yra materialiai atsakingas asmuo, kuris:

            30.1. pagal    vakaro  sudarytą valgiaraštį analizuoja gaminio receptūras ir gamybos technologijos aprašymo korteles, susipažįsta su ateinančios dienos patiekalų ruošimo technologija;

            30.2. pusryčius ruošia pagal vakarykštės dienos vaikų skaičių;

            30.3. priima maisto produktus iš maisto sandėlininko einamai dienai pagal iš  vakaro  sudarytą valgiaraštį.  Priėmus  produktus  ir  juos  patikrinus (pagal  svorį) pasirašo valgiaraštyje nurodytoje vietoje;

            30.4. atlieka kontrolinius svėrimus;

            30.5. atsako už tikslų maisto atidavimą pagal normą. Pasveria porciją vienam vaikui ir apskaičiavus išduoda į grupes atitinkamai pagal grupėse esančių vaikų skaičių;

            30.6. maistą į grupes atiduoda tik pagal nustatytą maisto atsiėmimo grafiką;

            30.7. matuoja ir fiksuoja patiekalų šiluminio apdorojimo temperatūrą.

            31. Vyriausiasis buhalteris registruoja maisto sąskaitas-faktūras, jas užpajamuoja ir vykdo jų

apskaitą buhalterinės apskaitos programos pagalba pagal prekės kodą, pavadinimą, kiekį ir vertę.

            32. Vaikų maitinimo procesą grupėje organizuoja ir už jį atsako grupės auklėtojas.

            33.Darželio- mokyklos  taryba turi  teisę patikrinti  virtuvę,  maisto  sandėlį ir  patiekalų

gamybos procesą.

            34. Vaikų grupėse privalo būti geriamojo vandens (rekomenduotina, kambario temperatūros), kuris būtų bet kuriuo metu prieinamas vaikams.

 

IV. MOKESTIS UŽ MAITINIMO PASLAUGAS

 

             35 Išlaidos vaikų mitybai padengti yra apskaičiuojamos vadovaujantis Mažeikių rajono  savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-141 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir 2014 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-341 ,,Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ “, Įstaigos direktoriaus 2013-06-10   įsakymu Nr. V1-28 ir 2014-08-22 įsakymuV1-37 patvirtinta „Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  išlaikymą įstaigoje tvarka“

             35.1. Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupė – 1,69 Eur (Pusryčiai  0,42 Eur (25%); Pietūs 0,76 Eur (45%); Vakarienė  0,51 Eur (30%));

             36. Valgiaraštyje  : 

             36.1. darželio grupės vaiko mityba visą dieną – 1,69 Eur;

             36.2. pradinio ugdymo ir priešmokyklinės grupės vaiko nemokami pietūs – 1,30 Eur;

             36.3. priešmokyklinės grupės vaiko mityba be vakarienės – 1,18 Eur;

             36.4. priešmokyklinės grupės vaiko mityba be pusryčių – 1,27 Eur. ;

             36.5.priešmokyklinės grupės vaiko mityba gaunantiems nemokamą maitinimą, pusryčiai – 0,42 Eur;

             36.6. priešmokyklinės grupės vaiko mityba gaunantiems nemokamą maitinimą vakarienė – 0,51 Eur,

            37. Mokestis yra mokamas už kiekvieną lankytą arba nelankytą ir nepateisintą dieną. Mokėjimo dydis priklauso nuo tėvų pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus ir maitinimo rūšių.

            38. 1-4 klasių mokinių maitinimas valgykloje:

            38.1. Klasės mokytojas:

            38.1.1. veda klasės mokinių maitinimo žiniaraštį; 

            38.1.2.  renka iš mokinių pinigus už pietus;

            38.1.3. kiekvieną mokslo metų dieną  pateikia  mokinių skaičių valgyklos darbuotojui atsakingam už mokinių maitinimą valgykloje ;

            38.1.4. kiekvieną dieną už mokinių maitinimą  surinktus pinigus perduoda valgyklos darbuotojui atsakingam už mokinių maitinimą;

            38.2. Valgyklos darbuotojas  atsakingas už mokinių  maitinimą:

            38.2.1. praneša  sveikatos priežiūros specialistei(slaugytojai)  mokinių  skaičių kiek valgo pietus einamą dieną;

           38.2..2. kiekvieną mokslo dieną informuoja mokytojas apie dienos pietų normos kainą ir surenka pinigus iš   jų;

           38.2.3. kiekvieną dieną pinigus  perduoda darbuotojui atsakingam  už pinigų įnešimą į banką;.

          38.2.4. rūpinasi, kad mokiniams būtų tiekiams šiltas ir kokybiškas  maistas.   

          38.3. Įstaigos asmuo atsakingas už pinigų įnešimą į banką:

          38.3.1 kiekvieną dieną iš valgyklos darbuotojo atsakingo  už mokinių maitinimą paima pinigus surinktus  už mokinių maitinimą ;

          38.3.2. kiekvienos savaitės paskutinę dieną pinigus įneša į banko surenkamąją sąskaitą už paslaugas

         38.3.3.  kiekvieno mėnesio paskutinę dieną surinktus pinigus įneša į banke esančią  surenkamąją  sąskaitą .

         38.4  Vyr. buhalterė:

         38.4.1. ne mažiau kaip du kartus per mėnesį  lėšas už mokinių maitinimą įneštas į banko surenkamąją sąskaitą  , perveda į savivaldybės sąskaitą .

V. MAISTO BLOKO PATALPŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪRA

 

            39.  Maisto  produktų tiekimas  į  įstaigą,  jų laikymas,  maisto  gaminimas  ir  maisto tvarkymo  įranga  turi  atitikti  Valstybinės  maisto  ir  veterinarijos  tarnybos   ir  kitų teisės  aktų reikalavimus.

            40.  Visos  maisto  bloko  patalpos  valomos  ir  dezinfekuojamos  pagal  būtinumą arba sudarytą valymo ir dezinfekavimo darbų planą. Valymo ir dezinfekavimo darbai turi būti fiksuojami žurnale.

            41. Indai ir įrankiai turi būti plaunami naudojant tik indų plovimui skirtas priemones.

            42. Maistą liečiantiems  paviršiams  valyti  ir  dezinfekcijai  naudojami  valikliai, dezinfektantai,  kiti  biocidai  turi  būti  teisės  aktų nustatyta  tvarka  leistini  naudoti  Lietuvos Respublikoje.  Jie  naudojami  laikantis  gamintojo  nurodymų.  Ant maistą liečiančių paviršių neturi likti ploviklių, biocidų likučių.

            43. Šviestuvai turi būti valomi pagal reikmes, bet ne rečiau kaip du kartus per metus.

            44. Kenkėjų kontrolė ir naikinimas atliekami teisės aktų nustatyta tvarka.

            45. Kontrolės prietaisai ir  įrengimai naudojami, prižiūrimi ir metrologiškai tikrinami vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

            46. Maisto bloko patalpos turi atitikti higienos ir sanitarijos normų reikalavimus, turėti atskirą įėjimą.

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            47. Už maitinimo paslaugą gaunamos pajamos įtraukiamos į apskaitą kaip darželio pajamų lėšos. Darželio pajamų programos sąmatoje turi būti numatytos lėšos elektros energijai, karšto ir šalto vandens sąnaudoms, laboratoriniams vandens kokybės tyrimams, svarstyklių ir termometrų patikrai, įrenginių remontui ir kitoms išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su virtuvės veikla, padengti.

             48 Įstaigoje už vaikų maitinimo organizavimą atsako slaugytojas.

             49. Maisto sandėlininkas atsakingas už produktų priėmimą, išdavimą, realizacijos terminus, dokumentus.

             50. Vaikų maitinimą Įstaigoje  koordinuoja  Įstaigos  direktorius.

             51. Įstaigos direktorius teikia tvarkos aprašą darželio- mokyklos tarybos pritarimui.

             52 Tvarka įsigalioja nuo direktoriaus patvirtinimo įsakymu.

___________________

 

 

Comments