Apie mus‎ > ‎Nuostatai‎ > ‎

TAMO nuostatai


PATVIRTINTA

Darželio-mokyklos „Kregždutė“

Direktoriaus 2013-09-13

įsakymu Nr. V1- 87MAŽEIKIŲ DARŽELIO-MOKYKLOS „KREGŽDUTĖ“

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAII. BENDROSIOS NUOSTATOS1. Mažeikų darželio-mokyklos „Kregždutė“ elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (toliau – nuostatai) sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. ISAK-2008 (Žin., 2008, Nr. 81-3227) ,( 2009 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. ISAK-1459 redakcija).

2. Nuostatai reglamentuoja dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu, išspausdinimo ir perkėlimo į skaitmeninę laikmeną tvarką, asmenų, tvarkančių dienyną funkcijas ir

atsakomybę.

3. Elektroninis dienynas sudaromas tvarkant tuos pačius skyrius ir įvedant tuos pačius duomenis kaip ir spausdintuose pradinio ugdymo dienynuose, kurių formas tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras, mokykla naudoja UAB „NEVDA“ elektroninį dienyną „Tavo mokykla“ (TAMO).

4. Mokinių mokymo namuose ugdymo apskaita vykdoma spausdintuose dienynuose, o galutiniai rezultatai pateikiami elektroninio dienyno ataskaitose.

5. Direktorius skiria atsakingą asmenį už elektroninio dienyno tvarkymą ir priežiūrą.

6. Už mokyklos elektroninio dienyno administravimą, duomenų perkėlimą į skaitmeninę laikmeną atsakingas elektroninio dienyno administratorius .

7. Asmenys, elektroninio dienyno pagrindu sudarantys dienyną, jį išspausdinantys ir perkeliantys į skaitmenines laikmenas, administruojantys, prižiūrintys ir kt., tvarkydami duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

8. Mokyklos direktorius užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą jame, dienyno sudarymą elektroninio dienyno duomenų pagrindu, jo išspausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas, saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.II. DIENYNO ADMINISTRAVIMAS, TVARKYMAS IR PRIEŽIŪRA9. Elektroninį dienyną pildo ir tvarko jo administratorius, mokyklos direktoriaus pavaduotojas, mokytojai, logopedas, socialinis pedagogas, sveikatos priežiūros specialistas.

10. Visi mokyklos darbuotojai, dirbantys su elektroniniu dienynu, pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus (1 priedas), kurie saugomi darbuotojų asmens bylose.

11. Elektroninio dienyno tvarkytojas (administratorius) atlieka šias pagrindines funkcijas:

11.1. informuoja elektroninio dienyno paslaugą teikiančios įmonės atstovus ir mokyklos direktorių apie kylančias technines ir administravimo problemas; sprendžia administravimo problemas savo kompetencijos ribose;

11.2. kiekvienų mokslo metų pradžioje, bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 10 d., suveda į elektroninio dienyno duomenų bazę mokinių ir mokytojų sąrašus, sukuria klases, nurodo klasių mokytojus; koreguoja duomenis jiems pasikeitus;

11.3. kiekvienų metų iki rugsėjo 10 d. suveda bendrą informaciją: pamokų laiką, pusmečių (trimestrų) intervalus , dalykų sąrašą, įvertinimo tipus, mokomuosius dalykus, neformalaus ugdymo pamokas, mokinių atostogų datas.;

11.4. suteikia elektroninio dienyno vartotojams – mokyklos direktoriui, jo pavaduotojui, mokytojams, socialiniam pedagogui, logopedui, sveikatos priežiūros specialistui, bibliotekininkui, mokiniams ir jų tėvams pirminio prisijungimo duomenis (vardus ir slaptažodžius) ar naujus duomenis juos pametusiems vartotojams;

11.5. įveda į dienyną dokumentus mokyklos direktoriaus nurodymu;

11.6. informuoja ir konsultuoja mokyklos bendruomenės narius elektroninio dienyno pildymo, prisijungimo ir kt. klausimais.

11.7. esant poreikiui atrakina ir užrakina pusmečio pildymo , datų trynimo funkcijas;

11.8. pasibaigus mokslo metams kartu su direktoriaus pavaduotoju ugdymui išspausdina skyrių „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“; kitus skyrius perkelia į skaitmeninę laikmeną;

11.9. esant poreikiui tvarko pavaduojančių mokytojų darbo laiko apskaitą;

11.20. elektroniniame dienyne ir elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudarytame dienyne nustačius klaidą –klaidingą žodį, tekstą ar įvertinimą, informuoja klaidą padaręs atsakingas asmuo, kuris pagal e-dienyno aprašą klaidą ištaiso.

12. Mokytojas, pildydamas elektroninį dienyną, atlieka šias pagrindines funkcijas:

12.1. iš mokyklos elektroninio dienyno administratoriaus gavęs prisijungimo vardą ir slaptažodį, prisijungia prie elektroninio dienyno;

12.2. asmeninių duomenų (telefono, adreso) pateikti neprivalo, nurodo tik savo vardą ir pavardę, el. pašto adresą;

12.3. prasidėjus mokslo metams patikrina savo klasės mokinių sąrašus;

12.4. per meniu punktą „Mano tvarkaraštis“ suveda tvarkaraštį;

12.5. kiekvieną darbo dieną suveda tą dieną pravestų pamokų ir neformalaus ugdymo pamokų duomenis: lankomumą, mokinių vėlavimą, nurodo pamokos temą, namų darbą, nurodo dalykų įvertinimus, rašo pagyrimus, komentarus ar pastabas mokiniams pagal poreikį;

12.6. užbaigus mėnesį, pastebėtas klaidas ištaiso tik mokyklos elektroninio dienyno administratoriui leidus;

12.7. mokyklos nurodytu laiku išveda pusmečių ,metinius įvertinimus;

12.8. per meniu punktą „Mano klasės/grupės“ saugaus elgesio ar kt. instruktažo turinį, išspausdina instruktažo lapą, kuriame mokytojas ir mokiniai pasirašo; pasirašytą lapą įsega į klasių bylas;

12.9. pamokoms nevykstant dėl šalčio, epidemijos ir kt. skiltyje „Pamokos tema“ įrašo „Pamoka nevyko dėl...“;

12.10. išvykus ar atvykus naujam mokiniui apie tai informuoja e- dienyno administratorių;

12.11. per meniu punktą „Darbas su klasėmis“ kiekvienos savaitės pradžioje įveda informaciją apie klasės auklėtojo darbą su klase;

12.12. gavę iš mokinio praleistas pamokas pateisinantį dokumentą per dvi darbo dienas įveda duomenis į e- dienyną;

12.13. tėvams, neturintiems galimybės prisijungti prie e. dienyno, kas mėnesį išspausdina mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas, pasibaigus pusmečiui išspausdina pusmečio pažangumo ir lankomumo ataskaitas;

12.14. vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais, klasėje dėstančiais mokytojais, mokyklos administracija;

12.15. ne vėliau kaip prieš savaitę įveda informaciją apie būsimus tėvų susirinkimus, nurodo jų vietą, laiką ir temas;

12.16. paruošia e-dienyno ataskaitas iš mokyklos išeinantiems mokiniams;

12.17. pagal administracijos pageidavimus formuoja savo klasės ataskaitas;

12.18. mokslo metų pabaigoje mokyklos vadovų nurodytu laiku įveda direktoriaus įsakymo dėl kėlimo į aukštesnę klasę ar išsilavinimo pažymėjimo išdavimo datą ir numerį;

13. Socialinis pedagogas:

13.1. stebi ir analizuoja mokinių lankomumą;

13.2. teikia informaciją apie lankomumą direktoriaus pavaduotojui;

13.3. aiškinasi mokyklos nelankymo priežastis, teikia informaciją mokyklos vadovui;

13.4. bendrauja vidaus žinutėmis su mokiniais ir jų tėvais.

14. Sveikatos priežiūros specialistas:

14.1. per dienyno meniu punktą „Sveikatos duomenys“ iki kiekvienų metų spalio 1 d.

suveda ir atnaujina duomenis apie mokinių sveikatą;

14.2. informuoja mokytojus apie mokinių sveikatos sutrikimus;

14.3. bendrauja vidaus žinutėmis su mokinių tėvais ir jiems pateikia informaciją.

15. Elektroninio dienyno pildymo priežiūrą vykdo mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui , kuris:

15.1. ne rečiau kaip kartą per mėnesį patikrina elektroninio dienyno pildymą;

15.2. elektroniniame dienyne rašo pastabas mokytojams ir auklėtojams dėl dienyno pildymo, kontroliuoja jų įvykdymą;

15.3. analizuoja klasių dalykų mokymosi, lankomumo rezultatus;

15.4. kontroliuoja, kad mokytojai laiku uždarytų praėjusį mėnesį elektroniniame dienyne;

15.5. mokinių ugdomąją veiklą vykdančiam asmeniui nutraukus darbo sutartį per mokslo metus, patikrina jo tvarkytą mokinių ugdymo apskaitą ir perduoda ją tvarkyti kitam asmeniui.III. DIENYNO SUDARYMAS ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU,

IŠSPAUSDINIMAS, PERKĖLIMAS Į SKAITMENINĘ LAIKMENĄ IR

SAUGOJIMAS16. Mokinių ugdymo apskaita per mokslo metus tvarkoma elektroniniame dienyne.

17. Ugdymo procesui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo dienos, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir administratorius:

17.1. iš elektroninio dienyno išspausdina skyrių „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“; klasės auklėtojo parašu patvirtinamas duomenų teisingumas ir tikrumas;

17.2. suformuoja klasės dienyno bylą, į kurią sudeda atitinkamos klasės „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinę“ ir per mokslo metus atspausdintus Saugaus elgesio instruktažo lapus; suformuotą bylą perduoda mokyklos sekretoriui.

18. Mokyklos direktoriaus įsakymu direktoriaus pavaduotojas ir administratorius visą elektroninį dienyną perkelia į skaitmeninę laikmeną iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo dienos ir perduoda į mokyklos raštinę.

19. Elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudarytame dienyne nustačius klaidą – klaidingą žodį, tekstą ar įvertinimą, klaidą padaręs asmuo kreipiasi į pavaduotoją ar administratorių, kuris kartu su dienyno tvarkytoju ištaiso klaidą elektroniniame dienyne.

20. Iš elektroninio dienyno išspausdintuose skyriuose „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“ padarytos klaidos ranka netaisomos, jos pataisomos kartu su klaidą padariusiu asmeniu ir išspausdinamos iš naujo.

21. Šių nuostatų nustatyta tvarka sudarytas, išspausdintas ir perkeltas į skaitmenines laikmenas dienynas saugomas Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V-83 (Žin., 2005, Nr. 105-3907), nustatytą laiką.
IV. ATSAKOMYBĖ22. Mokyklos direktorius užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo išspausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas, saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako, kad nebūtų pažeista mokyklos mokinių ir jų tėvų informavimo mokinių ugdymo(si) klausimais tvarka bei mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka.

24. Už atspausdintų dienynų skyrių archyvavimą atsako sekretorius.

25. Mokinių ugdomąją veiklą vykdantys asmenys ( mokytojai) atsako už savalaikį duomenų įvedimą į dienyną ir jų teisingumą.

26. Asmenys, administruojantys, prižiūrintys, tvarkantys mokinių ugdomosios veiklos apskaitą elektroniniame dienyne, minėto dienyno duomenų pagrindu sudarantys dienyną vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS27. Nuostatai gali būti papildomi ir keičiami mokyklos direktoriaus įsakymu.

28. Nuostatų reikalavimų privalo laikytis visi mokyklos darbuotojai, tvarkantys, administruojantys ir prižiūrintys dienyną.

29. Nuostatai įsigalioja nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.

30. Nuostatai skelbiami mokyklos interneto svetainėje http://www.kregzdute.lt__________________________________Nuostatams pritarta 2013-05- 28 tarybos posėdyje Nr. 2

Nuostatai aptarti ir priimti 2013-08-30 mokytojų tarybos posėdyje Nr. 3priedas Nr.1PATVIRTINTA

Mažeikių darželio-mokyklos „Kregždutė“

Direktoriaus 2013 m. rugsėjo 13 d.

įsakymu Nr. V1 - 87KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

20__ m. ________________ d.

Mažeikiai

Mažeikių darželis-mokykla „Kregždutė“______________________________________________________________________________

(pareigos)_______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

1. Suprantu, kad:

1.1. negalima darbe tvarkomų duomenų atskleisti ar perduoti neįgaliotiems
asmenims ar institucijoms;

1.2. draudžiama perduoti neįgaliotiems asmenims slaptažodžius ir kitą informaciją, kad programinėmis ir techninėmis priemonėmis sužinotų duomenis, ar kitaip sudaryti sąlygas susipažinti su duomenimis;

1.3. netinkamas duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

2. Įsipareigoju:

2.1. saugoti duomenų paslaptį;

2.2. duomenis tvarkyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, taip pat pareigybės aprašymu;

2.3. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų įvairiomis priemonėmis susipažinti su tvarkoma informacija nei vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų;

2.4. pranešti savo vadovui apie bet kokį įtartiną atvejį, kuris gali kelti grėsmę duomenų saugumui.

3. Žinau, kad:

3.1. už šio pasižadėjimo nesilaikymą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisines apsaugos įstatymo pažeidimą turėsiu atsakyti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus;

3.2. asmuo, patyręs žalą dėl neteisėto duomenų tvarkymo arba kitų duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo veiksmų ar neveikimo, turi teisę reikalauti atlyginti jam padarytą turtinę ar neturtinę žalą (pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus teisės aktus);

3.3. duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas arba kitas asmuo, atlyginantis asmeniui padarytą žalą, patirtą nuostolį išreikalauja įstatymų nustatyta tvarka iš duomenis tvarkančio darbuotojo, dėl kurio kaltės atsirado ši žala;

3.4. šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

4. Patvirtinu, kad esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.______________________ _____________ __________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)