Apie mus‎ > ‎Ugdymas‎ > ‎

Vertinimo tvarka

                                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                      Darželio-mokyklos „Kregždutė“

direktoriaus  2013 -12- 31

įsakymu Nr . V1- 121

 

 

MAŽEIKIŲ DARŽELIO-MOKYKLOS „KREGŽDUTĖ“

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO , IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VAIKŲ IR PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ  PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO IR TĖVŲ INFORMAVIMO  TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

     1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka (toliau Tvarka) parengta vadovaujantis „Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu“, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK – 556 ir 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V5-766 redakcija,  Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata  , patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK – 256, Pradinio ugdymo bendrąją programa, 2008m. darželio-mokyklos „ Kregždutė“ Bendruoju ugdymo planu,  Ikimokyklinio ugdymo (si) programa, patvirtinta darželio mokyklos „Kregždutė“ direktorės 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V1-117(nauja programos redakcija).

     2. Darbas pusmečiais (trimestrais) 1-4 klasėse.

    3. Tvarkoje aptariami vertinimo  tikslai ir uždaviniai, principai ir nuostatos, vertinimas ugdymo procese ir baigus programą, įvertinimų fiksavimas, vertinimo informavimas.   

 

II. VERTINIMO TIKSLAI  IR  UŽDAVINIAI

 

     4. Vertinimo tikslai:

     4.1. Padėti  vaikui sėkmingai mokytis ir bręsti kaip asmenybei.

     4.2. Pateikti informaciją apie vaiko mokymosi (ugdymosi) patirtį, pasiekimus ir pažangą.

     5. Vertinimo uždaviniai:

     5.1. Padėti vaikui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti savo pasiekimų (kompetencijos ) lygį.

     5.2. Suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie vaiko mokymąsi (ugdymąsi), stiprinti ryšius tarp vaiko , tėvų (globėjų) ir darželio-mokyklos.

     5.3. Nustatyti darželiui ir mokyklai savo darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti vaikams pagalbą.

     5.4. Skatinti mokytojus tobulinti pasiekimų vertinimo metodiką.

 

                                           III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI

 

     6. Vertinimo nuostatos:

     6.1. Vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsniais, psichologiniais ypatumais, individualiais vaiko poreikiais.

     6.2. vertinimas tai, kas numatyta pasiekti ugdymo procese: vaiko žinios, jų taikymas, supratimas, gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, bendrieji gebėjimai.

     7. Vertinimo principai:

     7.1. Tikslingumas (vertinimo metodai atitinka mokymosi , ugdymosi turinį).

     7.2. Atvirumas ir skaidrumas (su vaikais tariamasi dėl (į)vertinimo , įsivertinimo formų, laiko, aiškūs vertinimo kriterijai).

     7.3. Objektyvumas (siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo)

     7.4. Informatyvumas (vertinimo informacija aiški, išsami, savalaikė, nurodoma tai , ką vaikas išmoko, kur yra spragos, kaip jas taisyti)

 

IV. VERTINIMO PLANAVIMAS

 

     8. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu.

     9. Metodinėje taryboje aptariama amžiaus grupių vaikų vertinimas.

     10.Mokiniams, kurie mokosi pagal individualias  programas, detaliuosiuose planuose numatomas individualus vertinimas. Jų pasiekimai  nevertinami mokymosi pasiekimų lygiais. Jie vertinami įrašant „pp“ – padarė pažangą ar „np“- nepadarė pažangos. Taip yra vertinamas dorinis ugdymas (tikyba, etika).

    

                                           V.  PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

 

     11. Pradinių klasių mokinių pažanga ir pasiekimai  pažymiais nevertinami. Taikoma nepažyminė vertinimo sistema.  Pusmečių (trimestrų) pabaigoje mokinių pasiekimai vertinami (aprašomi) mokymosi pasiekimų lygiais.

     12. Darželio grupių ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pažanga renkama ir fiksuojama neformaliai: stebint, analizuojant, komentuojant, aptariant, užrašant.

 

                                           VI. VERTINIMO FIKSAVIMAS

 

     13. Mokykloje:

     13.1. 1-4  klasėse taikomas formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas.

     13.2. Formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui informaciją  žodžiu, o esant reikalui ir raštu, t.y. parašant komentarą apie  mokymosi eigą, ugdymosi pastangas, esamus pasiekimus ar nesėkmes.

13.3. Vertinimo fiksavimas rašto darbuose:

13.3.1.  po ištaisytu rašto darbu parašomas komentaras sąsiuvinyje;

13.3.2.  komentare  mokytojas pažymi, ką mokinys jau geba ir ko negeba.

     13.4. Diagnostinis vertinimas,  pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus, atliekamas siekiant nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes ( kontroliniai diktantai, testai):

13.4.1. diagnostiniai darbai, atspindintys mokinio daromą pažangą, kaupiami „Kontrolinių darbų ir pasiekimų“  aplanke, kurį sudaro šios dalys:

     - tėvų pasiūlymai, pastabos;

     -  mokinio  darbai ( testai, kontroliniai diktantai, rašiniai ,savarankiški darbai ir kt. );

     -  pusmečių ( trimestrų) įvertinimo lapai.

13.5. Apibendrinamasis vertinimas atliekamas  pusmečio, mokslo metų, pradinio ugdymo programos pabaigoje:

13.5.1. pusmečių ir metiniai pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per šį ugdomąjį laikotarpį padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius ir įrašomi elektroniniame dienyne (TAMO).

13.5.2. apibendrintai vertinant ugdymo dalykų pusmečio ir metinius pasiekimus, įrašomas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“.

3.6. Kūrybiniai ir projektiniai darbai vertinami mokytojo pasirinktu būdu.

    

   14. Darželyje:

  14.1.Vaikų pasiekimai vertinami taikant šiuos metodus: stebėjimą, veiklos produktų analizę,

pokalbius ( su vaiku, tėvais, specialistais).

   14.2. Vaiko pasiekimų vertinimą atlieka grupės auklėtoja ir vaiko tėvai.  Vaiko gebėjimai aprašomi 2 kartus per metus. Rugsėjo mėnesį  daromas pirminis vertinimas.  Gegužės mėnesį daromas baigiamasis vertinimas. Esant reikalui sausio mėnesį daromas tarpinis vertinimas.

   14.3. Pirmojo  aprašo paskirtis, fiksuoti vaiko pasiekimus, individualius ypatumus ir numatyti jo ugdymo kryptį (tikslus ir uždavinius), ugdymo individualizavimo ir paramos vaikui formas.

   14.4. Antrojo  aprašo paskirtis fiksuoti vaiko pasiekimus, nustatyti, ar tinkamai pasirinkta ugdymo kryptis, numatyti tolesnio vaiko ugdymo tikslus ir uždavinius.

   14.5.  Baigiamojo vaiko aprašo paskirtis įvertinti vaiko pasiekimų ir pažangos lygį pasiektą per metus.

   14.6. Vaiko pasiekimai ir darbai ( kūrybiniai darbai, vaiko veiklos pavyzdžiai (nuotraukos), vaikų mintys, idėjos, kalbos pavyzdžiai) įrodantys vaiko pažangą segami į ,,Darbelių ir pasiekimų  aplanką“

     15. Už vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimą atsakinga grupės auklėtoja, tėvai ir kiti vaiką ugdantys specialistai.

     16. Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo medžiaga laikoma grupėje. Ji yra konfidenciali.

 

VII.   INFORMAVIMAS

      17. Mokykloje:

     17.1. Vertinimo tvarka  pristatoma ir aptariama tėvų tarybos posėdyje.

     17.2. Mokslo metų pradžioje mokytojai   su mokiniais ir jų tėvais (globėjais) aptaria  mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką.

     17.3. Apie mokymosi pasiekimus tėvams informacija  teikiama žodžiu ir raštu  , rašomi atsiliepimai, komentarai elektroniniame dienyne TAMO ir kt.    

     17.4.“ Kontrolinių darbų ir pasiekimų “ aplanką  klasių mokiniai neša tėvams į namus  pagal klasės mokytojų ir tėvų susitarimą, bet ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį.

     17.5. Ne rečiau kaip kartą per ketvirtį  mokytojos rengia individualias  konsultacijas , pokalbius  tėvams, kurių metu aptariama ir analizuojama mokinio daroma pažanga ir pasiekimai ar mokymosi sunkumai;

     17.6. Klasių mokytojos kartą per trimestrą  organizuoja tėvų susirinkimus, esant reikalui į juos kviečia dalykų mokytojus, mokykloje dirbančius specialistus.

     17.7. Atsiradus mokymosi problemoms, tėvai informuojami įvairiais būdais: lankantis namuose, skambinant, rašant laiškus, kviečiant dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

     18. Darželyje:

     18.1.su individualia vaiko pažanga, pasiekimais ir problemomis, tėvai supažindinami bendraujant asmeniškai ;

     18.2. priešmokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo grupės tėvai ( globėjai)  apie vaikų daromą pažangą sužino  individualių pokalbių metu, kurie organizuojami kartą per ketvirtį ;

     18.3.apie vaikų pažangą tėvai (globėjai) sužino iš ŽNI ( žinau, noriu sužinoti, išmokau) lapo, kuriame plėtojama vaikų iškelta savaitės tema;

     18.4. darželio grupių rūbinėse kabinami vaikų atlikti dienos, savaitės darbeliai;

     18.5. tėvai kviečiami dalyvauti vaikų šventėse, sporto varžybose, akcijose;

     18.5. įstaigos internetiniame puslapyje www.kregzdute.lt

     18.6. kartą per ketvirtį organizuojami tėvų susirinkimai.

_______________________________________________________________________________

 

Tvarka aprobuota  2013-11-21 tėvų tarybos posėdyje Nr. 1.