Apie mus‎ > ‎

Ugdymas

Vykdomos, darželio-mokyklos nuostatuose įteisintos, formaliojo švietimo programos:

Darželyje-mokykloje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos. Dalyvaujame Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) Gamtosauginių mokyklų programoje.

UGDYMO TURINYS

   Mokyklos ugdymo turinį reglamentuoja Bendrųjų programų ir Išsilavinimo standartų pagrindu parengti ir mokyklos direktorės patvirtinti mokomųjų dalykų ar veiklos sričių( ir papildomojo ugdymo) teminiai planai ar programos. Pagal 2007-2008 mokslo metų bendruosius ugdymo planus   ( toliau – Bendrieji ugdymo planai), reglamentuojančius priešmokyklinio, pradinio ugdymo programų ( toliau - ugdymo programos) įgyvendinimą mokykloje, parengtas mokyklos tarybos aprobuotas ir direktoriaus patvirtintas mokyklos ugdymo planas 2007-2008 mokslo metams. Su šiuo plano projektu iki liepos 1 d. mokyklos vadovybė supažindina mokyklos bendruomenę- mokytojus, moksleivius, tėvus. Ugdymo planas direktoriaus įsakymu tvirtinamas rugsėjo 1 d. Mokyklos ugdymo turinio formavimas grindžiamas mokyklos bendruomenei- pedagogams, moksleiviams, jų tėvams- bendradarbiaujant ir vadovaujantis demokratinėmis nuostatomis.

- Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos temos integruojamos į dorinio ugdymo, pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos, dailės ir technologijos pamokas.

- Žmogaus sauga (civilinė sauga, priešgaisrinė sauga ir saugaus eismo mokymas ) pradinio ugdymo programoje integruojamas į kitus dalykus.

-Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) Gamtosauginių mokyklų programa (GMP), kurioje dalyvaujame nuo 2005-02-22, integruojama į mokomuosius dalykus, ji suteikia galimybes:

-         pagerinti darželio-mokyklos aplinką;

-         auginti jaunuolių pasitikėjimą ir pilietiškumo jausmą per dalyvavimą programoje;

-         skatinti sąmoningumą aplinkai;

-         įtraukti vietinę bendruomenę;

-         sumažinti šiukšles ir atliekas;

-         sutaupyti pinigų taupant vandenį ir energiją;

-         užmegzti santykius su kitomis mokyklomis.

Gamtosauginių mokyklų programos tikslas, kad darželis –mokykla būtų gamtosauginio sąmoningumo židiniu vietos bendruomenėje. Skatinama darželio-mokyklos bendruomenės iniciatyva ir kūrybiškumas. Darželio-mokyklos bendruomenė pati nusprendžia, kokių veiksmų reikia imtis, kad pagerėtų aplinka ir būtų įtvirtinti aplinkosauginiai įgūdžiai. Kasmet pasirenkama viena veiklos sritis, rengiamos programos, kurios tvirtinamos direktoriaus įsakymu ir yra integruojamos į ugdymo procesą. 2007/2008 m. m. buvo parengta programa „Vanduo mūsų gyvenime ir aplinkoje’’, kuri buvo integruojama į mokomuosius dalykus, kitą veiklą.

- Valstybės reglamentuojamas ugdymo turinys įgyvendinamas ugdymo planų lentelėse nustatytu maksimaliu savaitiniu pamokų skaičiumi:

I kl. – 22 val.; II kl. – 24 val.; III kl. – 24 val..; IV kl. – 24 val.

- Mokomųjų dalykų teminius planus, papildomojo ugdymo programas rengia klasių mokytojai, aprobuoja darželio-mokyklos metodinis būrelis, tvirtina direktorius.

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas vadovaujantis parengta darželio-mokyklos ikimokyklinio ugdymo(si) programa, patvirtinta mokyklos 2007 m. birželio 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-100, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr.T1-254. Ugdymo turinį apjungia keturios    bendražmogiškos temos: „Darbas’’, „Žmonės’’, „Gamta. Ekologija’’, „Daiktai’’. Vaikai ugdomi pagal penkias kompetencijas: komunikavimo, sveikatos saugojimo, socialine, menine, pažinimo. Ugdymo turinyje kompetencijos išskirtos kaip siekiamybė. Jos ugdomos per integralias potemes, numatomas vaikų veiklas. Tematika numatoma tik preliminariai (ją siūlo vaikai). Planuojant ugdymo turinį, auklėtoja lanksčiai reaguoja į vaikų siūlomas idėjas bei problematiką.

 

PASIRINKIMO GALIMYBĖS:

- Tėvai, globėjai mokiniui parenka vieną dorinio ugdymo dalyką: tikybą arba etiką. Dalyką mokinys gali keisti kiekvienais mokslo metais.

- Sudaromos ankstyvojo užsienio kalbos mokymo grupė, jei užsienio kalbos pageidauja mokytis ne mažiau kaip 12 klasės moksleivių. Neleidžiama moksleivių atrinkti.

Ankstyvąjį užsienio kalbos mokymą reglamentuoja Bendroji ankstyvojo užsienio kalbų mokymo ir mokymosi programa. Ankstyvasis užsienio kalbos mokymas ( anglų kalba) vykdomas 2 klasėje, 3 klasėje.

Ankstyvojo užsienio kalbos mokymo teminį planą rengia dalyko mokytojas, aprobuoja rajono užsienio kalbų metodinis būrelis.

  

RYŠIAI SU MOKYKLOMIS, SOCIALINIAIS PARTNERIAIS

BENDRADARBIAVIMAS SU UGDYMO ĮSTAIGOMIS:

- Darželis-mokykla glaudžiai bendradarbiauja su Senamiesčio pagrindine mokykla, į kurią toliau mokytis išeina mūsų auklėtiniai baigę 4 klases.

- Darželis-mokykla palaiko ryšius su Mažeikių Renavo pagrindine mokykla, Mažeikių Kalnėnų vidurinę mokyklą, Mažeikių Pavasario vidurinę mokyklą, Mažeikių lopšeliu- darželiu „Delfinas’’.    Su šiomis ugdymo įstaigomis kartu dalyvaujame Gamtosauginių mokyklų programoje, organizuojame bendrus renginius, seminarus, konferencijas, metodines dienas, dalijamės gerąja darbo patirtimi, skatiname moksleivių bendradarbiavimą. 

- Bendradarbiaujame su    Mažeikių lopšeliu „Pasaka’’, Palangos pradine mokykla, Mažeikių „Vyturio’’ pradine mokykla, Mažeikių „ Žiburėlio’’ pradine mokykla, Klaipėdos „Varpelio’‘ mokykla –darželiu.

                     

RYŠIAI SU KITAIS SOCIALINIAIS PARTNERIAIS:

- Bendradarbiaujame su:

Vilniaus Ugdymo inovacijų centru (UIC). Šia sutartimi siekiame tobulinti darželio-mokyklos mokytojų profesinę kvalifikaciją diegiant į vaiką ir į šeimą orientuotą ugdymo metodiką „Gera pradžia’’ bei įgyvendinant ugdymo inovacijas darželio grupėse, priešmokyklinio ugdymo grupėje ir pradinėse klasėse.

 

- Darželis-mokykla bendradarbiauja su Mažeikių policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyrio darbuotojais, Mažeikių pedagogine psichologine tarnyba, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Mažeikų Reivyčių bendruomene, Mažeikių Reivyčių seniūnija, Mažeikių Viešosios bibliotekos Reivyčių filialu, VSAT Šiaulių rinktinės Mažeikių užkardos pareigūnais. Su Mažeikių užkarda parengta bendra veiklos programa.

 SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKSLEIVIŲ UGDYMAS:

Turime sukomplektavę komandą, kuri padeda vaikui su negalia. Tai mokytojo padėjėjas, logopedas, socialinis pedagogas. Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje įvertinus moksleivių gebėjimus ir tėvams sutikus, šie moksleiviai mokomi pagal adaptuotą arba modifikuotą bendrojo lavinimo pradinio ugdymo programą. Klasės pamokų turinys pritaikomas pagal vaiko gebėjimus, parenkant tinkamus mokymo metodus. Ugdymo rezultatai vertinami pagal atitinkamos programos reikalavimus. Adaptuotas ir modifikuotas programas rengia dalyko mokytojas, konsultuojamas specialiojo pedagogo-logopedo. Mokiniui, turinčiam didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdytis mokykloje padeda mokytojo padėjėjas. Specialioji pedagoginė pagalba ( specialiosios pratybos ) mokiniams teikiamos per pamokas, o logopedinės pratybos – ne pamokų metu.

MOKYMO METODAI

 Vienas iš svarbiausių tikslų garantuojančių mūsų vaikų ugdymo kokybę – ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas. Ugdymo turinio elementai pritaikomi atsižvelgiant į skirtingą mokinių patirtį, sugebėjimo lygį, interesus, mokymosi stilių. Taikant diferencijuotą mokymą mokiniai skirstomi į grupes pagal sugebėjimo lygį, arba mišrias įvairių gebėjimų grupes, kuriose daugiau gebantys mokiniai padeda mažiau gebantiems ir patyrusiems.

Ugdymo procese atsižvelgiama į moksleivių gebėjimus ir taikomasi prie kiekvieno vaiko natūralaus lavėjimo etapų diferencijuojant, individualizuojant mokymo procesą. Pedagogai pripažįsta vaiko individualumą, taiko projekto „Geros pradžios’’ metodiką, orientuotą į vaiką ir į šeimą. Mokant pagal projekto „Gera pradžia’’ metodiką, vaiko ugdymas grindžiamas integruotomis programomis, sudarytomis vaikui aktualių temų pagrindu. Svarbus „Geros pradžios’’ elementas – teminis mokymą, kuris padeda ugdyti vaikų kritinį mąstymą, orientaciją, smalsumą, sugebėjimą stebėtis, paiso vaiko intelektualinių, socialinių, emocinių, fizinių ir estetinių pasiekimų. Visa tai ugdoma vienu metu, dėmesys nesutelkiamas į vieną kurį nors atskirą dalyką, tai ir yra integruota programa. Kiekviena vaiko asmenybės sklaidos sritis tobulėja kartu su kitomis. Darydami tai, kas juos domina, vaikai sužino naujų dalykų ir daro išvadas remdamiesi gauta informacija. Mokytojas, orientuodamasis į vaiko individualias ypatybes, stengiasi sudaryti tokias sąlygas, kad įvairios veiklos metu formuotųsi vaiko psichinės

( pažinimo, valios, dėmesio, emocijų sferos), socialinės ( vaiko išmoktų bendravimo normų ir įgūdžių, įgytų žinių, ugdytųsi socialinius poreikius ir jausmus) bei fizinės galios.

Teminis mokymas padeda įtraukti ir tėvelius į klasės veiklą ir joje aktyviai dalyvauti.

Mokytojai, tiek vaikai siūlo temas ar veiklą. Temos grindžiamos dideliu vaikų susidomėjimu. Sudaromas temos lapas, jame užrašomi klausimai: ką žinome ir ką norime sužinoti. Šį temos lapą pildo visa klasė, darželio grupė kartu su auklėtoja. Vėliau renkama medžiaga pasirinktai temai. Surinkus reikiamą medžiagos dalį, mokytoja tiksliai numato kaip tą temą būtų galima plėtoti ir per kitų dalykų pamokas. Todėl yra sudaromas temos plėtojimo lapas, kuris padeda geriau ir tiksliau susisteminti turimas žinias einama tema ir geriau numatyti mokinių 

 - Integruotos pamokos, integruoto darbo dienos, savaitės.    Mokytojai padeda   vaikams pamatyti tarpusavio ryšius tarp mokomųjų sąvokų ir kasdieninės  patirties, suplanuodami integruodamas temas. Inspiruoja veiklas, kurios remtųsi     vaikų turimais įgūdžiais ir žiniomis. - Siekdami pasiekti aukštesnį supratimo lygį, ugdyti tarpusavio bendravimo   įgūdžius, įtvirtinti bendradarbiavimą tarp bendraamžių,    naudoja    ugdymo bendradarbiaujant metodus ( veiklą organizuoja grupelėmis, poromis,  mažomis ar didelėmis grupėmis ). Vaikai skatinami   atlikti   ką nors iš eilės, mokomi išklausyti vienas kito, dalintis, keistis priemonėmis. Suteikia vaikams galimybę atsakyti už bendrą darbą, spręsti  problemas ir pasiekti bendrų tikslų   atsiskaityti už atliktą bendrą darbą.

   - Mini projektai;

   - Pamokos netradicinėje aplinkoje ( muziejuje, išvykose, gamtoje, tėvų  darbovietėse ir kt.) ir naudojant naujausias informacines technologija  - Rytinis susitikimas, vadinamas „Ryto ratu’’ yra ugdomasis užsiėmimas, kuris padeda suderinti akademinius ir socialinius mokymosi, ugdymosi darželyje-   mokykloje aspektus. Jo tikslas kurti bendruomenę, skatinti kalbėti, pastebėti   vaikus, ugdyti pasitikėjimą savimi, pažinti vaikus, sukurti gerą nuotaiką visa  dienai, nuteikti vaikus dienai, pajausti kas vaikui aktualu, pajausti temą.  „Ryto ratas’’ skatina grupinį ir asmeninį aktyvumą, įrodo kiekvieno asmens  vertingumą. „Ryto ratas’’ kiekvieną dieną skiriasi, būna vis kitoks.  - Po rytinio pasisveikinimo vaikai pildo „ Ryto žinių’’ lapą. Lentoje pakabintas mokytojų iš anksto paruoštas lapas. Jame spausdintinėmis raidėmis parašytas  tekstas, kuriame palikta vietos įrašams. Į praleistas vietas vaikai įrašo tinkamus žodžius ir skaičius. „Ryto žinių’’ betarpiškoje aplinkoje kartu bendraudami, vaikai mokosi vieni iš kitų, iš mokytojų, be to duodamas nepaprastai stiprus  impulsas mokymosi motyvacijai. Kiekvienas vaikas pats suvokia ko jis nemoka ir ką reikėtų išmokti. Ir šis patyrimas stiprinamas kasdien, Jeigu nemoki perskaityti žinių, suskaičiuoti, kiek klasėje vaikų, nemoki įrašyti žodį, sieki viso  to išmokti. Taip vaikai išmoksta patys sau iškelti ir įprasminti mokymosi tikslus.     - „Autoriaus kėdė’’ suteikia galimybę vaikams pristatyti savo darbą, pateikti   turimą informaciją, išklausyti savo klasės, grupės draugus, skatina tarpusavio   bendravimą.

ĉ
Ilona Matulevičienė,
2012-10-31 04:20
ĉ
Darželis Kregždutė,
2010-11-23 04:02